«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор ДонНМУ ім.М.Горького
чл-кор. НАМНУ, проф.
Ю.В.Думанський
03 жовтня 2011 р.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ ПРАЦІВНИКАМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. ГОРЬКОГО

      Процедура розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань здійснюється згідно з Порядком присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1149 від 27.12.2008 р., зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №507 від 23.06.2010 р., Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 423 від 07.03.2007 р., із доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1197, Порядком розгляду атестаційних справ, затвердженим наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, рішеннями Вченої ради та Науково-координаційної ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
      Атестація здобувачів вченого звання професора та старшого наукового співробітника зі спеціальності, які працюють в наукових підрозділах університету (наукові працівники), здійснюється за профілем їх основної діяльності (згідно з Переліком спеціальностей наукових працівників, введеним в дію наказом ВАК України від 23.06.2005 р. № 377, зі змінами та доповненнями, внесеними ВАК України від 14.02.2006 №73, від 29.05.2006 № 263, від 19.09.2006 № 407, від 12.02.2007 № 70, від 02.07.2007 № 501, від 14.12.2007 № 867).
     
      1. Процедура розгляду питання щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам університету розпочинається за умови відповідності здобувачів вимогам чинного законодавства та здійснюється кафедрою після перебування їх на відповідних посадах протягом не менш одного календарного року, та не пізніше дворічного терміну роботи на посаді професора або доцента. Інформація щодо теми та дати запланованої відкритої лекції надсилається до секретаріату Вченої ради університету не пізніше як за 30 днів до дати відкритої лекції.
      2. Секретаріат Вченої ради університету призначає не менш як 2-х рецензентів з числа методистів і найвідоміших професорів університету та протягом тижня розміщує на сайті університету об'яву про проведення відкритої лекції.
      3. Рецензенти у 2-тижневий строк після лекції надсилають до кафедри та секретаріату Вченої ради університету рецензії, в яких повинні бути відображені переваги та недоліки в викладанні відкритої лекції, а також рекомендації щодо підвищення якості лекторської майстерності здобувача вченого звання.
      4. Звіти науково-педагогічних працівників - здобувачів вчених звань про усі види діяльності (навчально-методичну, наукову, лікувальну та організаційну роботу) та рецензії на відкриту лекцію повинні бути обговорені на засіданні кафедри у 4-тижневий строк після лекції.
      5. У разі позитивного висновку кафедри, до секретаріату Вченої ради університету протягом тижня надається витяг з протоколу засідання кафедри та подання на ім’я голови Вченої ради університету, в якому розгорнуто представлені етапи трудової біографії та досягнення здобувачів у навчально-методичній, науковій та лікувальній роботі. Подання розглядається та візується головою Вченої ради.
      6. Процедура розгляду питання щодо присвоєння вчених звань професора і старшого наукового співробітника науковим працівникам університету розпочинається за умови відповідності здобувачів вимогам чинного законодавства та здійснюється на засіданні працівників структурного підрозділу; відповідний витяг з протоколу засідання надсилається до секретаріату Науково-координаційної ради університету.
      7. Звіти наукових працівників - здобувачів вченого звання повинні бути заслухані на засіданні Науково-координаційної ради університету впродовж 5 тижнів з моменту надходження витягу з засідання працівників відповідного структурного підрозділу.
      8. У разі позитивного висновку Науково-координаційної ради, до секретаріату Вченої ради університету протягом тижня надається витяг з протоколу засідання та подання на ім’я голови Вченої ради університету, в якому розгорнуто представлені етапи трудової біографії та досягнення здобувачів у науковій та лікувальній роботі. Подання розглядається та візується головою Вченої ради.
      9. Документи атестаційної справи готуються здобувачами згідно визначених форм, які повинні відповідати діючим вимогам щодо їх оформлення (зразки документів знаходяться в секретаріаті Вченої ради та розміщені на сайті університету), подаються до секретаріату Вченої ради університету не пізніше як за 20 днів до дати засідання Вченої ради.
      10. Не пізніше як за 10 календарних днів до засідання Вченої ради секретаріат Вченої ради оприлюднює на сайті університету інформація про здобувачів вчених звань у вигляді списку. Члени Вченої ради мають право ознайомитися зі всіма матеріалами атестаційних справ в секретаріаті Вченої ради.
      11. Матеріали особових (атестаційних) справ здобувачів вчених звань, рішення кафедральних колективів та Науково-координаційної ради оголошуються на засіданні Вченої ради університету.
      Здобувачі мають бути присутніми на засіданні Вченої ради університету, де обговорюються їх атестаційні справи. За необхідністю вони надають пояснення, відповідають на запитання та виступають перед присутніми до початку голосування.
      12. Рішення приймається на підставі таємного голосування при наявності кворуму (не менш як дві третини членів Вченої ради). Голосування здійснюється окремо щодо кожної кандидатури. Члени Вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участі у голосуванні щодо своєї кандидатури не беруть. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 75% членів Вченої ради, які брали участь у голосуванні. Після завершення голосування лічильна комісія підраховує результати таємного голосування щодо кожної кандидатури і складає протоколи. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради одним з її членів. Ухвала, що приймається Вченою радою на підставі результатів балотування, заноситься до протоколу. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі усіх членів Вченої ради, котрі отримали бюлетені, та точний підрахунок кворуму і поданих голосів.
      13. Вчена рада приймає рішення і протягом 15 днів повинна надіслати клопотання та необхідні матеріали до атестаційної колегії Міністерства освіти, науки молоді та спорту України.
      14. Датою присвоєння вченого звання вважається дата ухвалення рішення атестаційною колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Порядок обговорений на засіданні Науково-координаційної ради університету 30.09.2011 року