Ukrainian English French German Italian Russian Spanish
                Додаток 6
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)
       
                       
ЗВІТ        
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень        
(форма  № 4-2д,  № 4-2м),                        
за І квартал 2016 р.        
                        коди      
Установа Донецький національний медичний університет імені М.Горького   за ЄДРПОУ 02010698      
Територія ДОНЕЦЬКА   за КОАТУУ 1410136600      
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)   за КОПФГ 425      
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 230 Міністерство охорони здоров'я України              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - 0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*            
Періодичність: квартальна, річна.                                
Одиниця виміру: грн коп.                                
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)      
     
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
Надходження коштів – усього Х 010 887 566,16 447 931,15 - - - 887 764,16 Х Х Х 448 129,15 -      
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 887 566,16 Х Х Х Х 827 764,16 Х Х Х Х Х      
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 - Х Х Х Х 60 000,00 Х Х Х Х Х      
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х Х - - Х Х Х Х Х      
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х      
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х      
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 887 566,16 Х Х Х Х Х 887 566,16 - 918 647,04 Х Х      
у тому числі:                                
Поточні видатки 2000 080 641 827,66 Х Х Х Х Х 641 827,66 - 672 908,54 Х Х      
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Використання товарів і послуг 2200 140 641 827,66 Х Х Х Х Х 641 827,66 - 672 908,54 Х Х      
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 24 377,84 Х Х Х Х Х 24 377,84 - 24 394,18 Х Х      
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 27 347,82 Х Х Х Х Х 27 347,82 - 58 514,36 Х Х      
Продукти харчування 2230 170 102,00 Х Х Х Х Х 102,00 - - Х Х      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 590 000,00 Х Х Х Х Х 590 000,00 - 590 000,00 Х Х      
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 590 000,00 Х Х Х Х Х 590 000,00 - 590 000,00 Х Х      
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Капітальні видатки 3000 430 245 738,50 Х Х Х Х Х 245 738,50 - 245 738,50 Х Х      
Придбання основного капіталу 3100 440 185 936,50 Х Х Х Х Х 185 936,50 - 185 936,50 Х Х      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 185 936,50 Х Х Х Х Х 185 936,50 - 185 936,50 Х Х      
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Капітальні трансферти 3200 580 59 802,00 Х Х Х Х Х 59 802,00 - 59 802,00 Х Х      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 59 802,00 Х Х Х Х Х 59 802,00 - 59 802,00 Х Х      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
    630 -           - - -          
    640 -           - - -          
    650 -           - - -          
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
      -           - - -          
      -           - - -          
      -           - - -          
      -           - - -          
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х Х - - - Х Х      
Повернення зовнішніх кредитів 4220 710 Х Х   Х   Х Х   Х Х        
                                 
Керівник      Ю.В.Думанський                
  (підпис)   (ініціали, прізвище)                    
Головний бухгалтер     Т.І.Солдатова                
  (підпис)   (ініціали, прізвище)                    
07 квітня 2016року                                
*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.                
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…