Рішення Вченої ради

  РІШЕННЯ

Вченої ради Донецького національного медичного університету

«Підсумки лікувальної діяльності ДНМУ за 2017 рік. Перспективи професійної співпраці університету та системи охорони здоров’я»

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи ДНМУ, доцента Петряєвої О. Б. «Підсумки лікувальної діяльності ДНМУ за 2017 рік. Перспективи професійної співпраці університету та системи охорони здоров’я»

Вчена рада постановляє:

 1. Проректору з науково-педагогічної та лікувальної роботи (доценту Петряєвій О. Б.)
 2. Підготувати пропозиції та провести роботу з укладання договорів про співпрацю з закладами охорони здоров’я міст Маріуполь та Кропивницький.
 3. Забезпечити моніторинг та щоквартальний аналіз лікувальної діяльності клінічних кафедр за основними напрямками роботи.
 4. Внести корективи в форму щомісячних звітів клінічних кафедр про проведену лікувальну роботу.
 5. Забезпечити планування лікувальної роботи клінічних кафедр з урахуванням потреб регіону та стану здоров’я населення, основних напрямків медичної реформи.
 6. Сумісно з департаментом охорони здоров’я розглянути питання створення тренінгового центру та організації проведення тренінгів з практикуючими лікарями.
 7. Сумісно з кафедрою організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни (Лобас В. М.) підготувати пропозиції щодо організації підготовки менеджерів системи управління охороною здоров’я.
 8. Надати пропозиції по формуванню та застосуванню мотиваційної системи заохочення професорсько-викладацького складу університету.

Термін виконання – постійно

 1. Директору університетської клініки – НДІ травматології та ортопедії (професору Климовицькому В. Г.):
 2. Забезпечити моніторинг та контроль за раціональним використанням бюджетних коштів, використовуючи можливості залучення позабюджетних коштів, допомоги громадських неурядових організацій та благодійних фондів.
 3. Проводити щоденний контроль за ефективною роботою ліжкового фонду, медичного обладнання та лікарських засобів.
 4. Забезпечити розробку та впровадження в лікувальну діяльність нових технологій сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації.
 5. Активізувати проведення консультацій населення з використанням дистанційних форм та роботи в онлайн-режимі.
 6. Розпочати регулярну науково-методичну роботу:
 • розробити план та забезпечити проведення днів фахівця на базі університетської клініки – НДІ ТО;
 • провести цикл науково-практичних конференцій та тренінгів для практикуючих лікарів.

Термін виконання – постійно

 1. Завідуючим клінічними кафедрами:
 2. Забезпечити якісне надання лікувально-консультативної допомоги населенню області.
 3. Забезпечити планування лікувальної роботи з урахуванням стратегії розвитку університету, потреб регіону, стану здоров’я населення та основних напрямків медичної реформи.
 4. Забезпечити своєчасне подання щомісячних звітів про проведену лікувальну роботу за новими формами.
 5. Розширити та диверсифікувати надання консультативної допомоги населенню з використанням різноманітних видів в режимі реального часу та онлайн-режимі.
 6. Подовжити проведення науково-практичних конференцій по актуальним питанням діагностики, лікування та профілактики.
 7. Брати участь у проведенні «Дня фахівців», атестації лікарів та акредитації ЛПЗ.
 8. Активізувати роботу з інтеграції університету в міжнародну спільноту.

Термін виконання – постійно

Контроль за виконанням рішення Вченої ради залишити за в. о. ректора ДНМУ, д.мед.н., професором Кондратенком П. Г.

Голова Вченої ради ДНМУ,

чл.-кор. НАМН України, професор                                              Ю. В. Думанський

Вчений секретар, доцент                                                     О. В. Богатирьова

Рішення

Вченої ради Донецького національного медичного університету з питання «Про підсумки науково-дослідної роботи колективу університету в 2017 р. та перспективи розвитку всіх напрямків цієї діяльності»

27 лютого 2018 року.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи ДНМУ «Про підсумки науково-дослідної роботи колективу університету в 2017 р. та перспективи розвитку всіх напрямів цієї діяльності», Вчена рада університету зазначає, що в цілому запланований обсяг науково-дослідної роботи на 2017 рік виконано.

Організація наукової діяльності була спрямована на підвищення рівня медичної науки для оптимізації профілактики, діагностики та лікування поширених захворювань, збереження і зміцнення здоров'я нації. У 2017 році в Донецькому національному медичному університеті за рахунок коштів загального фонду Держбюджету виконувались 3 прикладні НДР.

На 2018 рік у нашому університеті заплановано виконання 3  НДР за ініціативною тематикою, що будуть спрямовані на виконання пріоритетних для сфери охорони здоров'я наукових досліджень.

У процесі аналізу підсумків НДР виявлені наступні проблеми: обмежене фінансування; нераціональне використання кадрових і технологічних ресурсів; низька економічна ефективність результатів НДР.

У 2017 році Університетом було отримано 8 патентів на винаходи, опубліковано 13 монографій, які видано в Україні. У загальній кількості опубліковано 322 журнальні статті, з них 293 статті видано в Україні, 7 статей опубліковано в країнах СНД і 33 статті – за кордоном. Також було надруковано 155 статей у збірниках наукових праць, з них – 145 – в Україні, 10 - за кордоном. Співробітниками Університету було зроблено 206 доповідей на конференціях: 189 – в Україні, 2 – у країнах СНД, 15 – за кордоном.

У теперішній час в нашому університеті видаються 7 журналів. 1. Український журнал хірургії. Головний редактор – професор П. Г. Кондратенко.

2. Травма. Головний редактор – професор В. Г. Климовицький.

3. Дерматовенерології та косметології ім. М. О.Торсуєва. Головний редактор – професор Р.Ф.Айзятулов.

4Вісник клубу панкреатологів. Головний редактор – професор Губергріц Н.Б., засновники – Донецький національний медичний університет і Український Клуб панкреатологів.

5. Архів офтальмології України. Головний редактор – професор С.О.Риков, засновники – Донецький національний медичний університет та Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика.

6. "Здоровье ребенка". Головний редактор – професор О.Є.Абатуров, засновники – "Видавничій Дім Заславський" та Донецький національний медичний університет.

7. Міжнародний неврологічний журнал. Головний редактор професор С.К.Євтушенко, засновники – Донецький національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти та гр. України О.Ю.Заславський.

У 2017 році на засіданнях спеціалізованих вчених рад відбулися захисти 1 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук і 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, серед яких співробітниками Університету було захищено 5 дисертаційних робіт.

У 2017 році співробітниками Університету було захищено 3 докторські дисертації та 8 кандидатських дисертацій.

25-26 травня 2017 року в Університеті відбулася Всеукраїнська конференція за участю міжнародних спеціалістів “Святогірські
дерматовенерологічні дні: Новітні методи діагностики і лікування в
дерматовенерології та косметології

10-11травня2017 року у ДНМУ вдбувся79-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя». На конгресі доповідали 120 студентів та молодих вчених, серед яких 20 доповідачів із інших вишів та країн. Доповідачів було нагороджено 33 дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню.На конгресі було проведено загальносекційний конкурс, дипломанти якого презентували свої науково-дослідні роботи на пленарному засіданні та отримали Дипломи за І, ІІ, ІІІ місця конкурсу «Найкращий молодий вчений ДНМУ 2017», а також грошові премії від університету.

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати рівень науково-дослідної роботи в університеті у 2017 році задовільним.

2. ПРОРЕКТОРУ З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ:

2.1. Забезпечити участь усіх кафедр університету у виконанні науково-дослідних робіт (НДР), в тому числі міжкафедральних та міжвузівських.

Термін виконання - протягом року.

2.2. Використовувати в повному обсязі програмно-цільове фінансування ініціативних планових науково-дослідних робіт.

Термін виконання - протягом року.

115%; text-indent: 1.25cm; margin-top: 0.42cm; margin-bottom: 0cm;">2.3. Контролювати виконання локального нормативного документа «Положення про порядок ведення первинної документації наукових досліджень».

Термін виконання - постійно.

2.4. Забезпечити об'єктивний відбір студентських наукових робіт для участі у всеукраїнських (міжнародних) конкурсах.

Термін виконання - протягом року.

2.5. Забезпечити відкритий доступ до авторефератів дисертацій, які прийняті до офіційного захисту в спеціалізовану вчену раду університету.

Термін виконання - протягом року.

2.6. Заохочувати участь співробітників університету в міжнародних наукових асоціаціях і форумах.

Термін виконання - протягом року.

2.7. Продовжити перевірку монографій, дисертаційних робіт, статей, тез програмою «Антиплагіат».

Термін виконання - постійно.

2.8. Активізувати публікації статей в журналах, які входять до баз Scopus та WebofScience, а також інших наукометричних баз.

Термін виконання - постійно.

3. ПРОРЕКТОРУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ РОБОТИ:

3.1. Продовжити роботу з розширення матеріально-технічної, наукової та лабораторної баз університету.

Термін виконання - постійно.

3.2. Забезпечити популяризацію та маркетинг власних наукових досягнень і результатів.

Термін виконання - постійно.

4. ЗАВІДУВАЧАМ КАФЕДРАМИ:

4.1. Сприяти міжнародним науковим зв'язкам і міжнародним науковим проектам.

Термін виконання - постійно.

4.2. Сприяти співробітництву з науковими установами, лікувально-профілактичними закладами, іншими вищими навчальними закладами.

Термін виконання - постійно.

4.3. Максимально використовувати залучення на роботу власних випускників.

Термін виконання – протягом 2018 р.

4.4. Брати активну участь у виконанні ініціативних НДР, забезпечити максимальне залучення співробітників кафедр, студентів та працівників практичної охорони здоров'я.

Термін виконання - постійно.

Голова Вченої ради

чл.-кор. НАМН України, професор Ю. В. Думанський

РІШЕННЯ

Вченої ради Донецького національного медичного

Університету від 17.03.2017року

 

«Аналіз лікувальної роботи клінічних кафедр ДНМУ за 2016 рік. Стратегія розвитку та перспективи співробітництва з галуззю охорони здоров’я у 2017 році»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи ДНМУ доцента Петряєвої О.Б. «Аналіз лікувальної роботи клінічних кафедр ДНМУ за 2016 рік. Стратегія розвитку та перспективи співробітництва з галуззю охорони здоров’я у 2017 році» Вчена рада постановляє:

 • 1  Проректору з науково-педагогічної та лікувальної роботи (доценту Петряєвій О.Б.)
  • 1.1  Забезпечити координацію роботи та організацію систематичного контролю за реалізацією основних напрямків лікувальної діяльності університету.
  • 1.2  Забезпечити участь у виконанні національних та регіональних медичних програм співробітників клінічних кафедр університету.
  • 1.3  Підготувати пропозиції по можливості розширення клінічних баз в південній зоні, визначити лікувальні заклади для розташування клінічних кафедр та створення Центру фізичної та психологічної реабілітації (м. Маріуполь).
  • 1.4  Забезпечити планування лікувальної роботи клінічних кафедр з урахуванням державної політики в галузі охорони здоров’я та на підставі аналізу показників стану здоров’я населення регіону.
  • 1.5  Залучати до участі в науково-практичних конференціях обласних фахівців, спеціалістів провідних НДІ України та фахівців МОЗ.
  • 1.6  Розробити та забезпечити контроль за проведенням тренінгів з практикуючими лікарями з використанням симуляційного обладнання.
  • 1.7  Активізувати роботу клінічних кафедр по підготовці та впровадженню методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.
  • 1.8  Забезпечити впровадження нововведень у лікувально-діагностичну та профілактичну роботу, включення їх у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ України.
  • 1.9  Організувати та забезпечити проведення ефективної кадрової політики з урахуванням потреб області в висококваліфікованих фахівцях шляхом своєчасної роботи по підготовці лікарів в інтернатурі, курсах спеціалізації, ПАЦ.
  • 1.10  Забезпечити ефективне співробітництво з галуззю охорони здоров′я. Розробити алгоритми співпраці з департаментом охорони здоров’я ОДА, міськими та районними відділеннями охорони здоров’я, ЛПЗ.

                                     Термін виконання – постійно

 • 2  Директору університетської клініки – НДІ травматології та ортопедії (професору Климовицькому В.Г.):
  • 2.1  Продовжити роботу по оснащенню університетської клініки сучасним обладнанням за рахунок залучення позабюджетних коштів.
  • 2.2  Забезпечити застосування нових технологій, сучасних методик діагностики та лікування хворих та травмованих.
  • 2.3  Організувати та проводити консультативно-лікувальну роботу.
  • 2.4  Забезпечити контроль за ефективною роботою ліжкового фонду, використанням коштів, медичного обладнання та лікарських засобів.
  • 2.5  Організувати та провести науково-практичну конференцію з актуальних питань травматології та ортопедії.
  • 2.6  Активізувати роботу по підготовці та публікації методичних рекомендацій та інформаційних листів, нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, включених до Галузевого Реєстру нововведень МОЗ України.

                                        Термін виконання – постійно

 • Завідуючим клінічними кафедрами:
  • 3.1  Забезпечити якісне надання лікувально-консультативної допомоги населенню області.
  • 3.1  Продовжити сумісно з галуззю охорони здоров′я проведення науково-практичних конференцій, виїзних циклів, тренінгів.
  • 3.2  Забезпечити планування лікувальної роботи з урахуванням потреб регіону, стану здоров′я населення.
  • 3.3  Своєчасно надавати лікувальному відділу звіти співробітників кафедр з проведеної лікувальної роботи та інформацію про проведені науково-практичні конференції.
  • 3.4  Подовжити підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу та своєчасне проходження атестацій співробітниками кафедр.
  • 3.5  Приймати участь у проведенні «Дня фахівців», атестації лікарів та акредитації ЛПЗ.
  • 3.6  Забезпечити підготовку та публікацію методичних рекомендацій, інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи та включення їх до Галузевого Реєстру нововведень МОЗ України.
  • 3.7  Активізувати роботу співробітників університету по популяризації медичних знань на радіо, телебаченні, в ЗМІ.

                                         Термін виконання – постійно

Контроль за виконанням рішення засідання Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи ДНМУ, доцента Петряєву О.Б.

Голова Вченої ради ДНМУ,

чл.-кор. НАМН України, професор                                          Думанський Ю.В.

Вчений секретар                                                                         Богатирьова О.В.

Icon pdf variant2 1024 Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету від 9.02.2017 р.

 

РІШЕННЯ

Вченої Ради Донецького національного медичного університету

«Про підсумки навчальної, виховної та методичної роботи колективу університету в осінньому семестрі 2016-2017 навчального року та про чергові завдання розвитку цих напрямків роботи»

9 лютого 2017 року

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора, професора П. Г. Кондратенка, Вчена Рада університету відзначає, що протягом минулого семестру університет послідовно реалізував усі види освітньої діяльності на до- та післядипломних рівнях.

Робота професорсько-викладацького колективу університету була спрямована на підтримку якості підготовки кваліфікованих спеціалістів, удосконалення педагогічного процесу, патріотичного та морального виховання. В університеті проведена робота з виконання рішень Вченої Ради ДНМУ від 29 березня і 30 серпня 2016 року, у повному обсязі реалізується план роботи університету з підготовки та проведення 2016-2017 навчального року.

Продовжується робота з оптимізації навчального процесу, впровадження Європейської кредитно-трансферної (кредитно-модульної) системи організації навчального процесу на всіх факультетах, підготовки студентів і лікарів-інтернів до ліцензованого тестування «Крок 1», «Крок 2» і «Крок 3», вдосконалення технології професійно-орієнтованого державного випускного іспиту.

Разом з тим, аналіз підсумку семестрового контролю знань студентів і навчально-виховної роботи в університеті виявив ряд недоліків в організації і проведенні навчального процесу. Мають місце дефекти і упущення в управлінні навчально-виховним процесом і контролі за засвоєнням студентами практичних навичок, порушення виробничої дисципліни.

Вчена рада університету ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ректорату:

1.1. Направити роботу професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів на вдосконалення навчально-виховного процесу і покращення системи управління навчанням.

1.2. Сконцентрувати увагу на підвищенні якості управління всіма видами діяльності університету і пошуку джерел його фінансування, необхідних для широкого впровадження в освітній процес нових підходів в теоретичній та практичній підготовці студентів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, а також інформатизації навчання.

2. Першому проректору з науково-педагогічної роботи:

2.1. Організувати систему контролю за виконанням в університеті «Положення про організацію навчального процесу в Донецькому національному медичному університеті». Підсумки контрольних заходів доповісти на засіданні ректорату в червні 2017 року.

2.2. Активізувати роботу з видання навчальної літератури для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-курсантів.

2.3. Вдосконалювати підготовку лікаря-спеціаліста і лікаря-магістра за всіма спеціальностями. Забезпечити проведення ліцензованих тестових іспитів «Крок 1», « Крок 2», та «Крок 3» за всіма відповідними спеціальностями згідно з графіком та вимогами Центра тестування МОЗ України і проведення практично- орієнтованих державних екзаменів відповідно з нормативними документами МОН і МОЗ України.

2.4. Продовжити впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій.

2.5. Постійно контролювати якість навчальної та навчально-методичної роботи на кафедрах університету.

2.6. Уніфікувати вимоги до звітної документації і термінів її представлення кафедрами в різні відділи університету протягом навчального року.

Термін виконання - до 1 травня 2017 року.

2.7. Провести організаційні заходи з впровадження системи незалежного контролю знань студентів.

Термін виконання - до 1 березня 2017 року.

2.8. Розробити план з усунення недоліків та зауважень, зроблених комісією університету з перевірки навчально-методичної роботи в ДНМУ. До 1 березня 2017 року провести робочу нараду з завідуючими кафедрами щодо підсумків роботи комісії університету.

2.9. Разом з деканатами та органами студентського самоврядування вдосконалювати роботу, спрямовану на підвищення відповідальності та вимогливості студентів до рівня своїх знань, умінь та навичок. Заохочувати студентів, які активно займаються науковою та громадською роботою.

3. Навчальному відділу:

3.1. Спільно з навчально-методичним відділом, відділом практики та деканатами факультетів провести моніторинг відповідності форм навчально-методичної документації на кафедрах університету згідно з вимогами МОН і МОЗ України.

3.2. Спільно з навчально-методичним відділом і відділом управління якості освіти підготувати зразки уніфікованих форм документів підрозділів, які забезпечують підготовку спеціалістів в ДНМУ.

Термін виконання - до 15.06.2017 р.

3.3. Спільно з навчально-методичним відділом і деканатом фармацевтичного факультету проаналізувати стан і якість навчально-методичного забезпечення заочної форми навчання зі спеціальності «Фармація». До 01.07.2017 р. Про результати проведеної роботи доповісти на засіданні ректорату в вересні 2017 року.

3.4. Підготувати і представити ректору на розгляд проект штатного розкладу науково-педагогічного персоналу на 2017/2018 навчальний рік.

Термін виконання - до 18.08.2017 р.

3.5. Спільно з навчально-методичним відділом, відділом управління якістю освітнього процесу і деканатами підготувати наказ і графік проведення незалежного контролю знань студентів з медико-біологічних і клінічних дисциплін.

Термін виконання - до 1.03.2017 р.

4. Навчально-методичному відділу:

4.1. Спільно з навчальним відділом до 15 квітня 2017 р. розробити проект стандарту методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на кафедрах ДНМУ.

4.2. До 30 квітня 2017 р. провести анкетування студентів випускних курсів медичних і стоматологічного факультетів «Викладач очима студентів».

4.3. Спільно з навчальним відділом і відділом управління якістю освітнього процесу провести незалежний контроль якості навчання студентів на кафедрах медико-біологічного профілю з дисциплін анатомія людини, нормальна фізіологія та хімія до 20.06.2017 і до 27.06.2017 проаналізувати його результати.

4.4. Надавати кафедрам консультативну допомогу з усунення виявлених недоліків методичного забезпечення навчального процесу. До 1.12.2017 р. проконтролювати виконання цієї роботи.

4.5. Контролювати оснащення Центра симуляційної медицини тренажерами, муляжами, фантомами та іншими засобами навчання. Проводити моніторинг навчання студентів практичними навичками в Центрі симуляційної медицини.

4.6. Провести корекцію індивідуальних планів практичної підготовки студентів за всіма спеціальностями додипломного рівня освіти з урахуванням результатів моніторингу навчання студентів практичним навичкам.

Термін виконання - до 15.06.2017 р.

5. Центральній методичній раді:

5.1. Головам методичних комісій провести засідання з підготовки практично-орієнтованих екзаменів на профільних випускаючих кафедрах у поточному році.

Термін виконання - до 15.04.2017.

5.2. Провести засідання ЦМР, на якому обговорити та затвердити протоколи проведення і оцінювання результатів практично-орієнтованих екзаменів у поточному навчальному році.

Термін виконання - до 30.04.2017 р.

5.3. Обговорити та затвердити на засідання ЦМР стандарт методичного та матеріально – технічного забезпечення навчального процесу на кафедрах ДНМУ.

Термін виконання - до 30.04.2017 р.

5.4. Обговорити на ЦМР програму з освоєння студентами практичних навичок у центрі симуляційної медицини.

Термін виконання – до 01.05.2017 р.

5.5. Головам методичних комісій до 15.06.2017 р. представити звіти з роботи за минулий навчальний рік і до 15.09.2017 р. проаналізувати результати практично-орієнтованих екзаменів. Навчально-методичному відділу проаналізувати звіти голів методичних комісій і представити результати на засідання ЦМР.

6. Відділу практики:

6.1. Спільно з навчальним відділом проаналізувати відповідність форм навчальної документації з виробничої практики до вимог МОН та МОЗ України.

6.2. Провести організаційну роботу з підготовки до практики студентів ДНМУ. Вивчити можливості лікувально-профілактичних та фармацевтичних закладів, з урахуванням проведеної реформи охорони здоровя, провести атестацію без практики і заключити договори.

Термін виконання - до 01.04.2017 р. і доповісти на ректораті в травні 2017 року.

6.3. До 01.10.2017 р. на підставі проведеного випускаючими кафедрами аналізу результатів практичної частини державної атестації, здійснити корекцію навчальних програм практики.

7. Деканам факультетів:

7.1. У березні-квітні поточного навчального року організувати проведення тестової контрольної перевірки рівня знать і вмінь студентів 3, 6 курсів, лікарів-інтернів і проаналізувати їх готовність до державних ліцензійних  іспитів «Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3».

7.2. Забезпечити необхідну підготовку до проведення практично-орієнтованого державного випускного іспиту в червні поточного навчального року.

7.3. Проводити моніторинг освоєння практичних навичок студентами на клінічних кафедрах факультету. Заслухати його висновки на засідання Ради факультету в травні 2017 року.

7.4. Забезпечити дійсний контроль щоденного виставлення викладачами навчальних кафедр в відомості старост груп оцінок, ідентичних таким в журналах обліку успішності студентів з дисципліни. Висновки контролю розглянути на засіданні Ради факультету в червні 2017 року.

7.5. Спільно з навчальним, навчально-методичним відділами та відділом управлянні освітою провести єдиний стандартизований підсумковий контроль на кафедрах медико-біологічного профілю з дисциплін: анатомія людини, нормальна фізіологія та хімія.

7.6. Здійснювати постійний моніторинг процесу ліквідації академічної заборгованості студентами.

7.7. Негайно інформувати першого проректора про виявлені випадки недотримання кафедрами графіку відпрацювань.

7.8. Постійно контролювати якість навчальної та навчально-методичної роботи на кафедрах університету.

7.9. Щомісячно представляти першому проректору інформацію про стан навчальної дисципліни та кількість пропущених занять студентами (інтернами, курсантами) факультету ( на основі матеріалів кафедр), а також наслідки особистого контролю при відвідуванні кафедр і результатів моніторингу успішності студентів (інтернів, курсантів). До 7 числа кожного місяця.

7.10. Організувати постійний контроль за ходом ліквідації академічної різниці відновленими та переведеними студентами.

7.11. Після завершення державних випускних екзаменів заслухати звіт голови ДЕК на засіданні Вченої ради факультету і розробити план реалізації зауважень голови ДЕК ( затвердити у вересні 2017 р.) Звіт про виконання плану реалізації зауважень голови ДЕК заслухати на засіданні Вченої ради факультету в березні 2018 р.

7.12. Організувати роботу навчально-виховної комісії факультету спільно зі студентським самоврядуванням факультету з підведення підсумків, передачі даних у стипендіальну комісію університету для призначення стипендій.

7.13. Постійно проводити індивідуальну роботу зі студентами, також організаційну та виховну роботу зі студентами факультету шляхом проведення курсових зібрань та старостатів.

8.1. В організації навчального процесу суворо дотримуватися положення документів, затверджених ректором ДНМУ і регламентуючих освітній процес в університеті. Забезпечити контроль за щоденною атестацією студентів.

8.2. У період з 10 по 20 травня 2017 року особисто проконтролювати стан навчальної документації, методичного та матеріального забезпечення навчального процесу на кафедрі. Висновки контролю представити у письмовому вигляді до 20 травня 2017 року деканам факультетів.

8.3.У процесі підготовки до ліцензованих тестових іспитів “Крок 1”, “Крок 2” та “Крок 3” забезпечити щоденне пророблення тестових завдань, представлених на сайті Центру тестування МЗ України.

8.4. Суворо дотримуватися графіку відпрацювань пропущених занять і ліквідації академічної заборгованості. Розробити за представленням деканатів графік ліквідації переведеними та відновленими студентами розходження в навчальних планах та контролювати хід його виконання.

8.5. Графік ліквідації академічної заборгованості має бути розміщений на сайті кафедри, переданий у навчальний відділ і деканати ( у перші два тижні кожного семестру).

8.6. Щомісячно подавати у відповідні деканати відомості про студентів, що мають заборгованості ( до 5 числа кожного місяця).

8.7. Скласти графік відпрацювання практичних навичок у центрі симуляційної медицини студентами 6 курсу в рамках підготовки до державних випускних іспитів.

8.8. Привести у відповідність з вимогами і представити необхідні робочі програми до навчально-методичного відділу.

Термін виконання — до 20.09.2017 р.

8.9. Розмістити на сайті кафедри інформацію про місцезнаходження кафедри, розміщення її клінічних баз, розклад занять, графік відпрацювань, графік консультацій, методичних вказівок для студентів за всіма темами всіх дисциплін, що вивчаються на кафедрі, перелік рекомендованих до засвоєння студентами практичних навичок і теоретичних питань, критерії оцінки, посилання на рекомендовану літературу.

Термін виконання — до 01.09.2017 р.

8.10. З метою організації проведення комп'ютерного тестового контролю знань студентів і лікарів-інтернів скласти набори/варіанти тестових завдань до ПМК і надати їх в навчально-методичний відділ.

Термін виконання — до 15.05.2017 р.

8.11. Активізувати роботу з укомплектування кафедр штатними співробітниками.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора, професора П. Г. Кондратенко.

Ректор, чел-кор. НАМН

України, професор                                                                  Ю. В. Думанський

Секретар, доцент                                                                     О. В. Богатирьова

 

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…