Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького щодо імплементації закону України «Про вищу освіту» в ДонНМУ від 16 квітня 2015 р.

16 квітня 2015 року відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. На засіданні відбулося обговорення заходів щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту» в діяльності ДонНМУ, які спрямовані на поліпшення організації якісної підготовки медичних і фармацевтичних кадрів, реформування та модернізації системи післядипломної освіти, впровадження європейських стандартів післядипломної освіти, інформатизацію навчального процесу, а також актуальні питання щодо шляхів реформування охорони здоров’я.

Ряду співробітників університету були присвоєні вчені звання професора та доцента. Також відбулося конкурсне обрання науково-педагогічних співробітників на посади проректорів з науково-педагогічної, наукової та лікувальної роботи, деканів факультетів, завідуючих кафедрами.

Рішення

Вченої ради Донецького національного медичного університету

ім. М. Горького щодо імплементації закону України

«Про вищу освіту» в ДонНМУ від 16 квітня 2015 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь декана медичного факультету професора Герасименка О.І щодо імплементації закону «Про вищу освіту» в діяльність ДонНМУ Вчена рада відзначає, що Закон України, прийнятий 1 липня 2014 року передбачає забезпечення якіснішого стану правового регулювання відносин у галузі вищої освіти.

Прийняття законопроекту сприятиме реалізації в Україні єдиного освітнього простору, без якого неможливо ставити питання про визнання в світі українських дипломів, продовження навчання студентів та аспірантів у закордонних університетах.

Вчена рада Донецького національного медичного університету затвердила низку заходів щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту».

Вчена рада ухвалила:

  1. У ДонНМУ здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних до професійної діяльності згідно з сучасними стандартами надання медичної допомоги в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу; впроваджувати новітні інноваційні підходи для поліпшення якості підготовки лікарів (провізорів) на післядипломному етапі; формувати мотивацію лікарів (провізорів) до постійного самовдосконалення та безперервного професійного розвитку.

Термін: постійно.

Відповідальні особи: перший проректор, завідуючі кафедрами.

2. Забезпечити участь повідних кафедр у роботі щодо завершення оновлення стандартів вищої медичної та фармацевтичної освіти з урахуванням вимог Закону України від 01 липня 2014 р. № 1556 – VII «Про вищу освіту» шляхом подання відповідних пропозицій до МОН та МОЗ України.

Термін: за планом міністерств.

Відповідальні особи: перший проректор, завідуючі кафедрами.

3. Завідуючим кафедрами терапії, хірургії та травматології забезпечити в навчальних планах практичну підготовку лікарів з питань надання невідкладної та медико-психологічної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій. Забезпечити організацію внесення відповідних змін до діючих навчальних програм.

Термін: до вересня 2015 р.

4. На факультеті інтернатури та післядипломної освіти організувати дистанційну форму навчання, ґрунтуючись на положеннях наказу МОН України від 25.04.2013 р. № 466, створивши центр дистанційної освіти з метою забезпечення безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників відповідно до потреб закладів охорони здоров'я.

Термін: до жовтня 2015 р.

Відповідальні особи: перший проректор, завідуючі відповідними кафедрами.

5. Забезпечити розширення тематики курсів удосконалення з актуальних питань медицини; стимулювати участь слухачів у майстер-класах, on-line семінарах, відео консультаціях та науково-практичних конференціях.

Термін: до жовтня 2015 р.

Відповідальні особи: перший проректор, завідуючі відповідними кафедрами.

6. Створити освітній портал та удосконалювати наповненість Інтернет-ресурсів. Розширювати можливості доступу лікарів до високоякісної післядипломної освіти, забезпечувати контроль ефективності післядипломного навчання; формувати передумови для опанування слухачами навичок самостійної роботи, реалізовувати інновації у підготовці та атестації педагогічних кадрів для системи післядипломної освіти.

Термін: до жовтня 2015 р.

Відповідальні особи: перший проректор, завідуючі відповідними кафедрами.

7. Забезпечити виконання Рішення Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров'я від 11.01.2012 р. № 109 щодо організації та проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове та морально-естетичне виховання студентів та лікарів-інтернів. Проводити роботу щодо пропаганди здорового способу життя, волонтерської та благодійної діяльності.

Термін: за окремим планом.

Відповідальні особи: декани, органи студентського самоврядування.

8. Направити до МОЗ України висловлені у виступах пропозиції щодо вдосконалення положень про інтернатуру, клінічну ординатуру, резидентуру, створення університетських клінік, кваліфікаційних характеристик до певних ступенів вищої медичної освіти та ін.

Термін: протягом 15 днів.

Відповідальні особи: деканат ФІПО.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…