Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 31 серпня 2015 року.

Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 31 серпня 2015 року.

31 серпня 2015 року відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. На засіданні з доповіддю про підсумки діяльності Донецького національного медичного університету у 2014/15 навчальному році виступив ректор університету, член-кореспондент НАМН України, професор Юрій Васильович Думанський.

Про підсумки роботи НДІ травматології, ортопедії та реабілітації доповів директор, професор Володимир Гарійович Климовицький.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Петро Геннадійович Кондратенко доповів про організацію навчального процесу у 2015/16 навчальному році.

З доповіддю про підсумки набору студентів у 2015 році виступив відповідальний секретар приймальної комісії, професор Олександр Іванович Герасименко.

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора Донецького національного медичного університету, члена-кореспондента НАМН України, професора Ю.В.Думанського Вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. РЕКТОРАТУ

1.1. Вдосконалювати роботу адміністративно-управлінського апарату, кафедр, допоміжних підрозділів в інтересах подальшого розвитку Університету.

1.2. Продовжити розробку і впровадження нормативно-правової бази по всіх видах діяльності Університету.

Термін виконання - до 01.01.2016 р.

Відповідальні - проректори, начальник юридичного відділу, начальник відділу кадрів.

1.3. Розробити план заходів, присвячений святкуванню 85-річчя з дня заснування Університету.

Термін виконання – до 21.09.2015 р.

Відповідальні – проректори, декани факультетів.

1.4. Розробити та подати на затвердження Конференції трудового колективу проект оновленого Колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією Університету та Статуту Університету.

Термін виконання - до 01.01.2016 р.

Відповідальні - голова профкому, начальник юридичного відділу.

 

2. ПЕРШОМУ ПРОРЕКТОРУ:

2.1. Забезпечити перехід освітнього процесу в Університеті на нові типові навчальні плани підготовки фахівців за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія», «фармація» (денної та заочної форми навчання).

2.2. Контролювати якість освітнього процесу на кафедрах Університету.

2.3. Забезпечити постійний моніторинг об'єктивності оцінювання та якості освоєння практичних навичок студентами та інтернами.

2.4. В якості експерименту впровадити в освітній процес (для студентів 4-6 курсів) нові наскрізні робочі програми вивчення дисциплін: «внутрішня медицина», «педіатрія», «хірургія», «акушерство та гінекологія», в основу яких покладено органний або синдромний принцип викладання.

2.5. Продовжити експеримент з використання циклової системи при складанні розкладу занять на 1-3 курсах усіх факультетів.

2.6. Створити Центр практичної підготовки для освоєння студентами практичних навичок і медичних маніпуляцій.

2.7. Спільно з відділом виробничої практики проводити моніторинг освоєння студентами 3 і 4 курсу медичних факультетів практичним навичкам на клінічних кафедрах і в Центрі практичної підготовки Університету.

2.8. Проаналізувати методичне забезпечення освітнього процесу на кафедрах Університету.

 

3. ПРОРЕКТОРУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ:

3.1. Забезпечити планування комплексних міжкафедральних НДР. В рамках запланованих НДР передбачити виконання дисертаційних робіт, набір в аспірантуру, магістратуру та клінічну ординатуру.

3.2. Оптимізувати програми навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі з урахуванням нових умов фінансування і переходу на підготовку всіх наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру.

3.3. Забезпечити участь студентів Університету у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

3.4. Розробити Положення про рекомендації студентів на наукову роботу.

 

4. ПРОРЕКТОРУ З ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ:

4.1. Забезпечити регулярну роботу Ради з координації лікувальної діяльності та післядипломної освіти Університету з Департаментом охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.

4.2. Контролювати ефективність залучення співробітників клінічних кафедр університету до виїздів по лінії екстреної медичної допомоги.

4.3. Контролювати якість і ефективність лікувальної роботи клінічних кафедр університету, виконання договорів про співпрацю з клінічними базами.

 

5. ПРОРЕКТОРУ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

5.1. Здійснювати заходи щодо організації студентського дозвілля шляхом створення належних умов харчування та відпочинку, залучення їх до участі у творчих самодіяльних колективах, спортивних секціях тощо.

5.2. Сприяти роботі студентського самоврядування, студентських наукових товариств.

5.3. Забезпечувати подальшу діяльність в університеті груп милосердя та волонтерських загонів студентів та лікарів-інтернів для надання допомоги лікувально-профілактичним та соціальним закладам, хоспісам, учасникам АТО, ветеранам війни та праці, переселенцям, малозабезпеченим верствам населення, дітям, позбавленим батьківського піклування та сиротам.

5.4. Вживати заходів щодо пропагування серед студентської молоді засад здорового образу життя.

5.5. Забезпечувати оперативне вирішення побутових та соціальних проблем вітчизняних та іноземних студентів, дотримання вимог міждержавних договорів та угод.

 

6. ПРОРЕКТОРУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ РОБОТИ:

6.1. Проводити постійний контроль раціонального використання коштів загального та спеціального фондів бюджету Університету. Скорочувати неефективні витрати, вивільнені кошти направляти на покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

6.2. Розробити бюджет університету на 2016 рік у розрізі основних видів діяльності (освітньої, наукової, лікувальної, виховної), передбачати кошти в бюджеті Університету на соціальні програми для працівників і учнів.

Термін виконання – до 1.12.2015 р.

6.3. Забезпечити складання кошторисів витрат на здійснення наукової діяльності в розрізі кожної запланованої НДР і щорічний контроль їх виконання.

6.4. Підготувати економічно обґрунтовані нормативи формування в університеті фонду заробітної плати, стипендіального фонду.

Термін виконання - до 15.12.2015 р.

 

7. ДЕКАНАМ ФАКУЛЬТЕТІВ:

7.1. Контролювати стан кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази кафедр факультету.

7.2. Щомісяця аналізувати якість навчального процесу на кафедрах. Оперативно усувати виникаючі проблеми в освітній діяльності на кафедрах.

7.3. Проводити 1 раз на рік анонімне анкетування студентів щодо виявлення фактів корупційних дій на кафедрах.

7.4. Продовжити особистий контроль за проведенням практичних занять і лекцій на кафедрах факультету, об'єктивністю оцінювання та освоєння практичних навичок. Ввести персональні звіти завідувачів кафедр на Радах факультетів про особистий контроль освітнього процесу на кафедрах.

 

8. ЗАВІДУВАЧАМ КАФЕДРАМИ:

8.1. Взяти під персональний контроль якість навчального процесу, об'єктивність оцінювання знань студентів.

8.2. Продовжити впровадження інтерактивних методів навчання, інформаційних технологій у навчальний процес.

8.3. Усунути причини недостатнього засвоєння випускниками окремих практичних навичок і вмінь, виявлених в ході випускних іспитів.

8.4. Забезпечити до навчального процесу дієве опрацювання тестових завдань ліцензійних іспитів, представлених на сайті Центру тестування МОЗ України.

8.5. Активізувати видання навчальної літератури.

8.6. Забезпечити підготовку студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді, активізувати участь студентів у проведенні наукових досліджень.

8.7. Подати до навчального і лікувального відділів плани підвищення кваліфікації співробітників з педагогіки та лікарської спеціальності.

Термін виконання - до 14.09.2015 р.

 

9. Канцелярії довести Рішення Вченої Ради до відома відповідальних виконавців.

10. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову Вченої ради, ректора ДНМУ, чл.-кор. НАМН України, професора Ю.В.Думанського.

 

 

Голова Вченої ради, ректор ДНМУ,

чл.-кор. НАМН України,

професор Ю.В. Думанський

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…