Рішення Вченої ради - 24.12.2015

Рішення

Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 24 грудня 2015 року.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи ДонНМУ ім.М.Горького "Про підсумки науково-дослідницької роботи колективу університету у 2015 р. та перспективи розвитку всіх напрямків цієї діяльності", Вчена рада університету зазначає, що в цілому запланований обсяг науково-дослідної роботи на 2015 рік виконаний.

Організація наукової діяльності була спрямована на підвищення рівня медичної науки для оптимізації профілактики, діагностики та лікування поширених захворювань, збереження і зміцнення здоров'я нації. У 2015 році в Донецькому національному медичному університеті за рахунок коштів загального фонду Держбюджету виконувались 2 прикладні НДР, з яких завершено - 2.

На 2016 рік у нашому університеті заплановано 10 НДР, що будуть спрямовані на виконання пріоритетних для сфери охорони здоров'я наукових досліджень. За ініціативною тематикою університету планується 7 НДР. У грудні 2014 року на засіданні Комісії МОЗ України для оцінки та відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету, було повідомлено проекти трьох НДР, які плануються за рахунок коштів державного бюджету.

У процесі аналізу підсумків НДР виявлені наступні проблеми: обмежене фінансування; нераціональне використання кадрових і технологічних ресурсів; низька економічна ефективність результатів НДР.

У 2015 році у нашим Університетом отримано 11патентів на винахід.

У 2015 р. співробітниками ДонНМУ ім.М.Горького було опубліковано 17 монографій, у тому числі 14 монографій видано в Україні і 3 - поза Україною. У загальній кількості видано 257 журнальних статей, з них 227 статей видано в Україні, 19 статей видано в країнах СНД і 11 статей – у далекому зарубіжжі.

У теперішній час в нашому університеті видаються 5 журналів:

1.Український журнал хірургії (головний редактор професор П.Г.Кондратенко),

2.Травма (головний редактор професор В.Г.Климовицький),

3.Дерматовенерології та косметології ім.М.О.Торсуєва (головний редактор професор Ю.Ф.Айзятулов),

4.Вісник клубу панкреатологів (головний редактор професор Н.Б.Губергріц), засновники – Донецький національний медичний університет ім.М.Горького і Украінський Клуб панкреатологів,

5. Здоровье ребенка (головний редактор професор О.Є.Абатуров), засновники – Дніпропетровська державна медична академія та Донецький національний медичний університет ім.М.Горького.

У 2015 році відбулися захисти 3дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук і 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. За результатами галузевого рейтингу МОЗ за показником "число затверджених Департаментом атестації кадрів МОН України кандидатських та докторських дисертацій працівникам, аспірантам та пошукачам ВНЗ МОЗ України на 100 посад ПВС" у 2015 році діяльність Донецького національного медичного університету ім.М.Горького визнано успішною.

З грудня 2015 року у ДонНМУ ім.М.Горького почала функціонувати спеціалізована вчена рада з правом прийняття до захисту дисертаційних робот на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями:

- 14.01.07 – онкологія;

- 14.01.12 – ревматологія;

- 14.01.21 – травматологія та ортопедія;

- 14.01.22 – стоматологія.

14-15 травня в стінах нашого ВНЗ була проведена 77 Загальноуніверситетська наукова конференція студентів та молодих вчених, в якій взяло участь 57 учасників, у т.ч. 11 - з інших міст України. 17 призерів конференції отримали дипломи I, II, IIIступеня і грошові премії.

У дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus, щодо рейтингу вищих навчальних закладів України за загальною сумою окремих показників, Донецький національний медичний університет ім.М.Горького у 2015 році займає почесне загальне 7місце, та перше місце серед вищих медичних навчальних закладів України.

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати наукову діяльність університету у 2015 році задовільною.

2. ПРОРЕКТОРУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ:

2.1. Забезпечити участь усіх кафедр університету у виконанні планових мультидисциплінарних науково-дослідних роботах (НДР).

Термін: виконання - протягом року.

2.2. Використовувати програмно-цільове фінансування ініціативних планових науково-дослідних робіт.

Термін виконання - протягом року.

2.3. Контролювати виконання локального нормативного документа "Положення про порядок ведення первинної документації наукових досліджень".

Термін виконання - постійно.

2.4. Забезпечити об'єктивний відбір студентських наукових робіт для участі у всеукраїнських (міжнародних) конкурсах.

Термін виконання - протягом року.

2.5. Забезпечити відкритий доступ до авторефератів дисертацій, які прийняті до офіційного захисту в спеціалізованих вчених радах університету.

Термін виконання - протягом року.

2.6. Стимулювати участь співробітників університету в міжнародних наукових асоціаціях і форумах.

Термін виконання - протягом року.

2.7. Впровадити в роботу програму "Антіплагіат".

Термін виконання - постійно.

3. ПРОРЕКТОРУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ РОБОТИ:

3.1. Забезпечити накопичення та відновлення матеріально-технічної наукової та лабораторної бази.

Термін виконання - постійно.

3.2. Забезпечити популяризацію та маркетинг власних наукових досягнень і результатів.

Термін виконання - постійно.

4. ЗАВІДУВАЧАМ КАФЕДРАМИ:

4.1. Максимально сприяти міжнародним науковим зв'язкам і міжнародним науковим проектам.

Термін виконання - постійно.

4.2. Максимально сприяти співробітництву з науковими установами, іншими вузами і органами державної та місцевої влади

Термін виконання - постійно.

4.3. Максимально використовувати традицію "наукового інбридингу" - залучення на роботу власних випускників.

Термін виконання до 15.12.2016 р.

4.4. Забезпечити контроль за своєчасною здачею кандидатських іспитів аспірантами та пошукувачами.

Термін виконання - постійно.

4.5. Брати активну участь у виконанні ініціативних НДР, забезпечити максимальне залучення співробітників кафедр, студентів та працівників практичної охорони здоров'я.

Термін виконання - постійно.

4. КАНЦЕЛЯРІЇ:

Довести Рішення Вченої ради до відома відповідальних виконавців.

5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, професора С. В. Веселого.

Голова Вченої ради,

ректор ДонНМУ ім. М. Горького,

чл.-кор. НАМН України, професор Ю. В. Думанський

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…