Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 29 березня 2016 року

РІШЕННЯ

Вченої Ради Донецького національного медичного університету

ім. М. Горького «Про підсумки навчальної, виховної та методичної роботи колективу університету в осінньому семестрі 2015/2016 н.р. та наступні завдання цих напрямків роботи щодо виконання

Закону України «Про вищу освіту».

29 березня 2016 року

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора, професора П.Г.Кондратенка, Вчена Рада університету визначає, що протягом минулого семестру університет послідовно реалізував усі види освітньої діяльності на до- і післядипломному рівнях.

Робота професорсько-викладацького колективу університету була направлена ​​на підтримку якості підготовки кваліфікованих фахівців, удосконалення педагогічного процесу, морального виховання. В університеті проведена робота по виконанню рішень Вченої Ради ДНМУ від 31 серпня 2015 року, у повному обсязі реалізується план роботи університету з підготовки та проведення 2015-2016 навчального року.

Триває робота з оптимізації навчального процесу, вдосконалення організації навчального процесу у кредитно-модульній системі, підготовці студентів і лікарів-інтернів до ліцензійного тестового іспиту «Крок 1», «Крок 2» і «Крок 3», вдосконалення технології професійно-орієнтованого державного випускного іспиту, впровадження сучасних навчальних технологій до освітнього процесу в ДНМУ. У лютому 2016 року розпочали працювати центр симуляційної медицині та центр інформаційних технологій.

Разом з тим, аналіз підсумків навчально-виховної роботи в університеті виявив низку недоліків в організації та проведенні навчального процесу. Мають місце дефекти й упущення в управлінні навчально-виховним процесом та контролі за освоєнням студентами практичних навичок, порушення виробничої дисципліни.

Вчена Рада університету ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ректорату:

1.1. Продовжити роботу професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів щодо вдосконалення навчально-виховного процесу й поліпшення системи управління навчанням.

1.2. Сконцентрувати увагу на підвищенні якості управління всіма видами діяльності ВНЗ та пошуку джерел його фінансування, необхідних для 
безперервного розвитку університету й впровадження до навчального процесу передових технологій освіти та інформатизації.

1.3. Розробити Концепцію розвитку університету на найближчі 3-5 років (до 15.06.2016 р.).

2. Першому проректору:

2.1. Організувати систему контролю за виконанням в університеті «Положення про організацію освітнього процесу у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького». Підсумки контрольних заходів доповісти на засіданні ректорату у червні 2016 року.

2.2. Активізувати роботу по виданню навчальної літератури для студентів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів.

2.3. Забезпечити проведення ліцензійних тестових іспитів «Крок 1», «Крок 2» і «Крок 3» за відповідними спеціальностями згідно графіку і вимогам Центру тестування МОЗ України та проведення практично-орієнтованих державних іспитів відповідно до нормативних документів МОН та МОЗ України.

2.4. Продовжити впровадження до навчального процесу сучасних інформаційних технологій.

2.5. Постійно контролювати якість навчальної та навчально-методичної роботи на кафедрах університету.

3. Деканам факультетів:

3.1. Щомісяця подавати першому проректору дані про наявність академічної заборгованості студентів (до 10 числа кожного місяця).

3.2. Здійснювати постійний моніторинг процесу ліквідації академічної заборгованості студентами.

3.3. Негайно інформувати першого проректора щодо відомих випадків недотримання кафедрами або студентами графіка відпрацювань.

3.4. Організувати підготовку студентів до здачі ліцензійних іспитів «Крок 1», «Крок 2» і «Крок 3», у тому числі використовуючи можливості центру інформаційних технологій.

3.5. Постійно контролювати якість навчальної та навчально-методичної роботи на кафедрах університету.

4. Навчальному відділу:

4.1. Починаючи з 2016-2017 навчального року при складанні розкладу занять у кінці кожного семестру передбачити виділення 1 тижня для ліквідації студентами академічної заборгованості до закінчення семестру.

4.2. Підготувати та подати ректору на розгляд проект штатного розкладу науково-педагогічного персоналу на 2016/2017 навчальний рік (до 25.05.16 р.).

4.3. Спільно з навчально-методичним відділом і деканатами підготувати наказ і графік проведення незалежного контролю знань студентів за медико-біологічними дисциплінами – «Крок 1» (до 1.05.2016 р.).

5. Навчально-методичного відділу:

5.1. Проаналізувати наявність і коректність критеріїв оцінювання діяльності студентів на кафедрах ДонНМУ (термін виконання - до 01.05.2016).

5.2. Провести спільну із завідувачами кафедр та навчальними доцентами методичну нараду у квітні 2016 р.

5.3. Уніфікувати та затвердити єдині критерії оцінювання діяльності студентів ДонНМУ на центральній методичній раді (квітень 2016).

5.4. Створити робочу програму з освоєння студентами практичних навичок у центрі симуляційної медицини (термін виконання - до 01.09.2016).

5.5. Розробити і затвердити стандарт проведення практичної частини державного іспиту у 2015-2016 навчальному році (термін виконання - до 21.04.2016).

6. Завідувачам кафедрами:

6.1. Строго дотримуватися графіка відпрацювань пропущених занять і ліквідації академічної заборгованості.

6.2. Графік ліквідації академічної заборгованості необхідно розмістити на сайті кафедри, надати до навчального відділу та деканатів (у перші два тижні кожного семестру).

6.3. Щомісяця подавати до відповідних деканатів відомості про студентів-боржників (до 5 числа кожного місяця).

6.4. Надати до навчально-методичного відділу критерії оцінювання діяльності студентів (термін виконання - до 15.04.2016).

6.5. Активно використовувати у педагогічному процесі придбане університетом навчально-медичне обладнання.

6.6. Скласти графік відпрацювання практичних навичок у центрі симуляційної медицини студентами 6 курсу у рамках підготовки до державних випускних іспитів.

6.7. Привести у відповідність до вимог і надати необхідні робочі програми до навчально-методичного відділу (термін виконання - до 20.04.2016).

6.8. Перевірити функціональну повноцінність сайту кафедри. У разі його відсутності - створити (термін виконання - до 30.04.2016).

6.9. Розмістити на сайті кафедри інформацію щодо місцезнаходження кафедри, розміщенні її клінічних баз, розкладу занять, графіків відпрацювань, графіків консультацій, методичних вказівок для студентів по всіх темах усіх досліджуваних на кафедрі дисциплін, перелік рекомендованих до освоєння студентами практичних навичок і теоретичних питань, критерії оцінювання, посилання на рекомендовану літературу (термін виконання - до 01.09.2016).

6.10. Створити базу тестів КРОК із кожної дисципліни, що вивчається на кафедрі, надати зазначений набір тестів у навчально-методичний кабінет (термін виконання - до 01.09.2016).

6.11. З метою організації проведення комп'ютерного тестового контролю знань скласти набори / варіанти тестових завдань до ПМК і надати їх до навчально-методичного відділу (термін виконання - до 15.05.2016).

6.12. Продовжити пошук оптимальних умов щодо проведення навчального (й лікувального - для клінічних кафедр) процесу на кафедрі.

6.13. Активізувати роботу з укомплектуванням кафедр штатними співробітниками.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора, професора П.Г.Кондратенка.

Ректор, чл.-корр. НАМНУ, професор               Ю.В. Думанський

Секретарь, доцент                                                                О.В. Богатирьова

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…