Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 30.08.2016 р.

РІШЕННЯ

Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

«Про підсумки всіх видів діяльності Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України

в 2015-2016 навчальному році »

30 серпня 2016 року

Незважаючи на численні труднощі, пов'язані з переїздом та функціонуванням за новою юридичною адресою, ДонНМУ не тільки продовжив навчально-педагогічний процес на рівні державних стандартів і підготовку висококваліфікованих кадрів, але й зміг у 2015-2016 навчальному році зробити перші впевнені кроки вперед.

2015-2016 навчальний рік у нашому університеті запам'ятається подоланням низки труднощів і нашими перемогами: створенням центру симуляційної медицини і центру інформаційних технологій, успішним проведенням державних іспитів у новому форматі, успішним проходженням процедури ліцензування.

Відповідно до наказів МОН України від 6.07.2016 №1404л та від 21.07.2016 № 1407л прийнято рішення видати ліцензії Донецькому національному медичному університету на освітню діяльність на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я»:

- за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» - ліцензований обсяг - 260 осіб;

- за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» - ліцензований обсяг - 1125 осіб;

- за спеціальністю 225 «Медична та психологічна реабілітація» кваліфікації освітньої «Магістр медичної і психологічної реабілітації», кваліфікації професійної «Лікар-реабілітолог» або «Лікар-психолог» - ліцензований обсяг - 50 осіб;

- за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор» - ліцензований обсяг - 240 осіб.

Крім того, відповідно до наказу МОН України від 23.06.206 р №707 університету було розширено здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні:

- за фахом 221 «Стоматологія» - ліцензійний обсяг - 5 чоловік

- за фахом 222 «Медицина» - ліцензійний обсяг - 19 осіб.

У квітні-травні 2016 р. співробітниками кафедр розроблені Стандарти вищої освіти і робочі програми з усіх спеціалізацій з урахуванням вимог Центрального методичного кабінету. Активну участь у цьому взяли: професори Герасименко О. І., Удод О. А., Сокрут В. М., Єрмолаева М. В., доценти Чернишова О. Є., Кєтінг О. В., Дмитренко О. А.

У максимально стислі терміни проведена колосальна робота, яка дозволила вже в цьому навчальному році відкрити новий факультет і прийняти на нього перших студентів, які отримають дипломи магістрів фізичної та психологічної реабілітації. Крім того, відкрито медичний факультет № 2 в м. Кропивницькому, планується створення медичних факультетів з очікуваною чисельністю іноземних студентів близько 200 людей уже восени 2016-2017 навчального року.

На початок 2014-2015 навчального року ДонНМУ ім. М. Горького не мав жодного підручника, але вже наприкінці 2015 р. бібліотечний фонд нашого університету склав 2231 екземпляр! Поповнення бібліотечного фонду відбулося за рахунок благодійних акцій медичних ВУЗів України. Вартість придбаної літератури склала 113.348 грн.

У 2015-2016 навчальному році нашим університетом придбано медичне обладнання для центру симуляційної медицини (муляжі, фантоми, тренажери, електрокардіографи) вартістю 2.721.744 грн, комп'ютери та оргтехніка - вартістю 2.324.860 грн, стоматологічне обладнання - 1.324.860 грн, мікроскопи - 822.198 грн, лікувально-діагностична апаратура для НДІ ТО - 1.464.046 грн, витрати на ремонт НДІ ТО склали 420.637 грн. Разом, загальна вартість придбаного обладнання склала 9.149.865 грн!

У цьому році не можна не відзначити знаменну для всього колективу ДонНМУ дату: Науково-дослідному інституту травматології та ортопедії виповнилося 60 років! Інститут і університетська клініка успішно переїхали в м. Лиман і продовжують надавати всі види спеціалізованої травматологічної і ортопедичної допомоги населенню Донецької області. Ювілею НДІ ТО була присвячена Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Особливості надання медичної допомоги в умовах гібридної війни», яка з великим успіхом пройшла 26-27 травня 2016 р. у м. Святогорську.

Незважаючи на всі проблеми і труднощі, які відчувають студенти і співробітники університету, ми пишаємося тим, що відповідно до консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України в 2016 р., складеним інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua», Донецький національний медичний університет імені М. Горького зайняв 22 місце серед усіх ВНЗ України, 2 місце - серед медичних ВНЗ і 6 місце - серед ВНЗ східного регіону. В якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу ВНЗ України використовувалися найбільш авторитетні серед експертів і засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги «Топ-200 Україна», «Scopus», «Webometrics».

Все це стало можливим завдяки злагодженій роботі ректорату, деканатів, співробітників кафедр і різних підрозділів університету. З моменту переїзду ДонНМУ на підконтрольну української влади територію університет постійно відчував дієву допомогу з боку студентського самоврядування. Наші студенти брали активну участь в медичних акціях ( «Декада здоров'я», «Боротьба з цукровим діабетом» та ін.), волонтерському русі, громадському та спортивному житті міста й області.

Керівництво університету проводить велику роботу, спрямовану на підтримку якості підготовки фахівців, вдосконалення навчально-виховного процесу і морального виховання студентів, зміцнення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів, реформування науково-дослідницької діяльності, розширення міжнародного співробітництва.

Разом з тим всі ці види діяльності університету вимагають подальшого вдосконалення.

На підставі вищевикладеного Вчена рада університету

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. РЕКТОРАТУ

1.1. Удосконалювати роботу адміністративно-управлінського апарату, кафедр, допоміжних підрозділів в інтересах подальшого розвитку Університету.

1.2. Удосконалювати якість управління всіма видами діяльності Університету.

1.3. Продовжити розробку і впровадження нормативно-правової бази за всіма видами діяльності Університету.

1.4. Продовжити роботу, спрямовану на пошук оптимального розміщення теоретичних і клінічних кафедр університету, а також місць в гуртожитках для іногородніх студентів.

1.5. Активізувати роботу, спрямовану на ліквідацію дефіциту кадрів, поповнення кадрового складу кафедр за рахунок молодих науковців (випускників, лікарів-інтернів), підготовлених у нашому університеті.

Відповідальні - ректорат, завідувачі кафедрами.

1.6. Продовжити роботу з подальшого зміцнення матеріально-технічної і наукової бази університету, дадаткове оснащення центрів симуляційної медицини та інформаційних технологій, придбання наукового і лікувально-діагностичного обладнання, що дозволить підвищити якість роботи клінічних і теоретичних кафедр, а також виконувати дисертаційні роботи і наукові дослідження.

1.7. Ініціювати перед МОЗ України вирішення питання про надання статусу клінічної установи шести ЛПУ Маріуполя та Дружківки.

2. ПЕРШОМУ ПРОРЕКТОРУ:

2.1. Контролювати якість освітнього процесу на кафедрах Університету.

2.2. Створити єдині уніфіковані критерії оцінювання знань та вмінь студентів на всіх кафедрах університету.

2.3. Забезпечити постійний моніторинг об'єктивності оцінювання та якості освоєння практичних навичок студентами та інтернами.

2.4. Продовжувати впровадження в освітній процес нових наскрізних програм вивчення дисциплін: «внутрішня медицина», «педіатрія», «хірургія», «акушерство та гінекологія», в основу яких покладено органний або синдромний принцип викладання.

2.5. Продовжити експеримент з використання циклової системи при складанні розкладу занять на 1-3 курсах усіх факультетів.

2.6. Удосконалювати роботу Центру стимуляційної медицини для освоєння студентами практичних навичок і медичних маніпуляцій.

2.7. Спільно з відділом виробничої практики проводити моніторинг освоєння студентами 3 і 4 курсу медичних факультетів практичним навичкам на клінічних кафедрах і в Центрі практичної підготовки Університету.

2.8. Проконтролювати розробку та оновлення методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрах Університету.

2.9. Удосконалити якість підготовки до державних ліцензійних іспитів. Розробити методичні вказівки з підготовки студентів та лікарів-інтернів до державних ліцензійних іспитів КРОК.

2.10. Запропонувати шляхи розширення географії розташування як теоретичних кафедр, так і клінічних баз.

Термін виконання - до 01.11.2016 р.

3. ПРОРЕКТОРУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ:

3.1. Забезпечити планування комплексних міжкафедральних НДР. В рамках запланованих НДР передбачити виконання дисертаційних робіт, набір в аспірантуру та клінічну ординатуру.

3.2. Втілювати нові програми навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі з урахуванням нових умов фінансування і переходу на підготовку всіх наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру.

3.3. Забезпечити участь студентів університету у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

3.4. Сприяти участі співробітників ДонНМУ, аспірантів, клінічних ординаторів, студентів у наукових проектах ЄС.

3.5. Розробити механізми практичної реалізації програми обміну студентів, аспірантів, молодих науковців з іншими медичними закладами України та країн ЄС.

Термін виконання - до 01.10.2016 р.

4. ПРОРЕКТОРУ З ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ:

4.1. Контролювати ефективність залучення співробітників клінічних кафедр університету до виїздів по лінії екстреної медичної допомоги.

4.2. Контролювати якість і ефективність лікувальної роботи клінічних кафедр університету, виконання договорів про співпрацю з клінічними базами.

4.3. Внести зміни до «Положення про лікувальну роботу клінічних кафедр ДонНМУ ім. М.Горького», розробити методичні рекомендації щодо методикиобрахунку лікувального навантаження професорсько-викладацького складу, удосконалити звітність про проведену лікувальну роботу співробітників клінічних кафедр.

4.4. Спільно з Центром екстреної медичної допомоги розглянути питання про доцільність більш широкого залучення співробітників університету до роботи виїзних консультативних бригад.

4.5. Активізувати участь співробітників університету в консиліумах, клінічних «розборах» і обходах, клініко-анатомічних конференціях.

4.6. Активізувати роботу по залученню коштів благодійних організацій та написання міні-грантів для закупівлі необхідного лікувально-діагностичного обладнання.

4.7. Активізувати роботу, спрямовану на збільшення числа планованих науково-практичних конференцій спільно з лікарями ЛПУ за напрямками, підготовку і видання методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, впровадження нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, включення їх в Галузевий Реєстр МОЗ України.

4.8. Активізувати санітарно-просвітницьку діяльність.

4.9. Ширше використовувати можливості центру симуляційної медицини для проведення тренінгів з лікарями швидкої допомоги.

5. ПРОРЕКТОРУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ РОБОТИ:

5.1. Проводити постійний контроль раціонального використання коштів загального та спеціального фондів бюджету університету. Скорочувати неефективні витрати, вивільняються кошти направляти на покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

5.2. Розробити бюджет університету на 2017 рік у розрізі основних видів діяльності (освітньої, наукової, лікувальної, виховної), передбачати кошти в бюджеті університету на соціальні програми для працівників, студентів, аспірантів, клінічних ординаторів тощо.

Термін виконання – до 1.12.2016 р.

5.3. Забезпечити складання кошторисів витрат на здійснення наукової діяльності в розрізі кожної запланованої НДР і щорічний контроль їх виконання.

5.4. Підготувати економічно обґрунтовані нормативи формування в університеті фонду заробітної плати, стипендіального фонду.

5.5. Запропонувати шляхи залучення додаткових джерел фінансування університету (гранти, робота з благодійними фондами, міжнародними донорами тощо).

Термін виконання - до 14.11.2016 р.

6. ДЕКАНАМ ФАКУЛЬТЕТІВ:

6.1. Контролювати стан кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази кафедр факультету.

6.2. Щомісяця аналізувати якість навчального процесу на кафедрах. Оперативно усувати проблеми, що виникають в освітній діяльності на кафедрах.

6.3. Проводити 1 раз на рік анонімне анкетування студентів про факти корупційних дій на кафедрах та рівень організації навчального процесу.

6.4. Продовжити особистий контроль за проведенням практичних занять і лекцій на кафедрах факультету, об'єктивністю оцінювання та освоєння практичних навичок. Ввести персональні звіти завідувачів кафедр на Радах факультетів про особистий контроль освітнього процесу на кафедрах.

7. ЗАВІДУВАЧАМ КАФЕДРАМИ:

7.1. Взяти під особистий контроль якість навчального процесу, об'єктивність оцінювання знань студентів, ліквідацію академічної заборгованості та відпрацювання пропущених занять.

7.2. Продовжити впровадження інтерактивних методів навчання, інформаційних технологій в навчальний процес.

7.3. Усунути причини недостатнього засвоєння випускниками окремих практичних навичок і вмінь, виявлених під час випускних іспитів.

7.4. Забезпечити в ході навчального процесу дієве опрацювання тестових завдань ліцензійних іспитів, представлених на сайті Центру тестування МОЗ України. Створити та надати до Центру інформаційних технологій набори тестових завдань з метою поточного контролю засвоєння знань, необхідних для успішної здачі ліцензійних іспитів КРОК.

7.5. Активізувати видання навчальної літератури.

7.6. Забезпечити підготовку студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, активізувати участь студентів у виконанні наукових досліджень.

7.7. Подати до навчального і лікувального відділів плани підвищення кваліфікації співробітників з педагогіки та лікарської спеціальності.

7.8. Розробити нові навчальні програми підготовки з урахуванням кінцевої мети навчання та оновлених Стандартів вищої медичної освіти.

7.9. Оновити та надати в навчально-методичний відділ повний комплект навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Термін виконання - до 30.09.2016 р.

8. Канцелярії університету довести Рішення Вченої Ради до відома відповідальних виконавців.

9. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову Вченої ради, ректора ДонНМУ, члена-кореспондента НАМН України, професора Думанського Ю. В.

Голова Вченої ради, ректор ДонНМУ,

чл.-кор. НАМН України,

професор                                                                                   Ю. В. Думанський

Вчений секретар,

доцент                                                                                       О. В. Богатирьова

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…