Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету від 9.02.2017 р.

Icon pdf variant2 1024 Рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету від 9.02.2017 р.

 

РІШЕННЯ

Вченої Ради Донецького національного медичного університету

«Про підсумки навчальної, виховної та методичної роботи колективу університету в осінньому семестрі 2016-2017 навчального року та про чергові завдання розвитку цих напрямків роботи»

9 лютого 2017 року

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора, професора П. Г. Кондратенка, Вчена Рада університету відзначає, що протягом минулого семестру університет послідовно реалізував усі види освітньої діяльності на до- та післядипломних рівнях.

Робота професорсько-викладацького колективу університету була спрямована на підтримку якості підготовки кваліфікованих спеціалістів, удосконалення педагогічного процесу, патріотичного та морального виховання. В університеті проведена робота з виконання рішень Вченої Ради ДНМУ від 29 березня і 30 серпня 2016 року, у повному обсязі реалізується план роботи університету з підготовки та проведення 2016-2017 навчального року.

Продовжується робота з оптимізації навчального процесу, впровадження Європейської кредитно-трансферної (кредитно-модульної) системи організації навчального процесу на всіх факультетах, підготовки студентів і лікарів-інтернів до ліцензованого тестування «Крок 1», «Крок 2» і «Крок 3», вдосконалення технології професійно-орієнтованого державного випускного іспиту.

Разом з тим, аналіз підсумку семестрового контролю знань студентів і навчально-виховної роботи в університеті виявив ряд недоліків в організації і проведенні навчального процесу. Мають місце дефекти і упущення в управлінні навчально-виховним процесом і контролі за засвоєнням студентами практичних навичок, порушення виробничої дисципліни.

Вчена рада університету ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ректорату:

1.1. Направити роботу професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів на вдосконалення навчально-виховного процесу і покращення системи управління навчанням.

1.2. Сконцентрувати увагу на підвищенні якості управління всіма видами діяльності університету і пошуку джерел його фінансування, необхідних для широкого впровадження в освітній процес нових підходів в теоретичній та практичній підготовці студентів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, а також інформатизації навчання.

2. Першому проректору з науково-педагогічної роботи:

2.1. Організувати систему контролю за виконанням в університеті «Положення про організацію навчального процесу в Донецькому національному медичному університеті». Підсумки контрольних заходів доповісти на засіданні ректорату в червні 2017 року.

2.2. Активізувати роботу з видання навчальної літератури для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-курсантів.

2.3. Вдосконалювати підготовку лікаря-спеціаліста і лікаря-магістра за всіма спеціальностями. Забезпечити проведення ліцензованих тестових іспитів «Крок 1», « Крок 2», та «Крок 3» за всіма відповідними спеціальностями згідно з графіком та вимогами Центра тестування МОЗ України і проведення практично- орієнтованих державних екзаменів відповідно з нормативними документами МОН і МОЗ України.

2.4. Продовжити впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій.

2.5. Постійно контролювати якість навчальної та навчально-методичної роботи на кафедрах університету.

2.6. Уніфікувати вимоги до звітної документації і термінів її представлення кафедрами в різні відділи університету протягом навчального року.

Термін виконання - до 1 травня 2017 року.

2.7. Провести організаційні заходи з впровадження системи незалежного контролю знань студентів.

Термін виконання - до 1 березня 2017 року.

2.8. Розробити план з усунення недоліків та зауважень, зроблених комісією університету з перевірки навчально-методичної роботи в ДНМУ. До 1 березня 2017 року провести робочу нараду з завідуючими кафедрами щодо підсумків роботи комісії університету.

2.9. Разом з деканатами та органами студентського самоврядування вдосконалювати роботу, спрямовану на підвищення відповідальності та вимогливості студентів до рівня своїх знань, умінь та навичок. Заохочувати студентів, які активно займаються науковою та громадською роботою.

3. Навчальному відділу:

3.1. Спільно з навчально-методичним відділом, відділом практики та деканатами факультетів провести моніторинг відповідності форм навчально-методичної документації на кафедрах університету згідно з вимогами МОН і МОЗ України.

3.2. Спільно з навчально-методичним відділом і відділом управління якості освіти підготувати зразки уніфікованих форм документів підрозділів, які забезпечують підготовку спеціалістів в ДНМУ.

Термін виконання - до 15.06.2017 р.

3.3. Спільно з навчально-методичним відділом і деканатом фармацевтичного факультету проаналізувати стан і якість навчально-методичного забезпечення заочної форми навчання зі спеціальності «Фармація». До 01.07.2017 р. Про результати проведеної роботи доповісти на засіданні ректорату в вересні 2017 року.

3.4. Підготувати і представити ректору на розгляд проект штатного розкладу науково-педагогічного персоналу на 2017/2018 навчальний рік.

Термін виконання - до 18.08.2017 р.

3.5. Спільно з навчально-методичним відділом, відділом управління якістю освітнього процесу і деканатами підготувати наказ і графік проведення незалежного контролю знань студентів з медико-біологічних і клінічних дисциплін.

Термін виконання - до 1.03.2017 р.

4. Навчально-методичному відділу:

4.1. Спільно з навчальним відділом до 15 квітня 2017 р. розробити проект стандарту методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на кафедрах ДНМУ.

4.2. До 30 квітня 2017 р. провести анкетування студентів випускних курсів медичних і стоматологічного факультетів «Викладач очима студентів».

4.3. Спільно з навчальним відділом і відділом управління якістю освітнього процесу провести незалежний контроль якості навчання студентів на кафедрах медико-біологічного профілю з дисциплін анатомія людини, нормальна фізіологія та хімія до 20.06.2017 і до 27.06.2017 проаналізувати його результати.

4.4. Надавати кафедрам консультативну допомогу з усунення виявлених недоліків методичного забезпечення навчального процесу. До 1.12.2017 р. проконтролювати виконання цієї роботи.

4.5. Контролювати оснащення Центра симуляційної медицини тренажерами, муляжами, фантомами та іншими засобами навчання. Проводити моніторинг навчання студентів практичними навичками в Центрі симуляційної медицини.

4.6. Провести корекцію індивідуальних планів практичної підготовки студентів за всіма спеціальностями додипломного рівня освіти з урахуванням результатів моніторингу навчання студентів практичним навичкам.

Термін виконання - до 15.06.2017 р.

5. Центральній методичній раді:

5.1. Головам методичних комісій провести засідання з підготовки практично-орієнтованих екзаменів на профільних випускаючих кафедрах у поточному році.

Термін виконання - до 15.04.2017.

5.2. Провести засідання ЦМР, на якому обговорити та затвердити протоколи проведення і оцінювання результатів практично-орієнтованих екзаменів у поточному навчальному році.

Термін виконання - до 30.04.2017 р.

5.3. Обговорити та затвердити на засідання ЦМР стандарт методичного та матеріально – технічного забезпечення навчального процесу на кафедрах ДНМУ.

Термін виконання - до 30.04.2017 р.

5.4. Обговорити на ЦМР програму з освоєння студентами практичних навичок у центрі симуляційної медицини.

Термін виконання – до 01.05.2017 р.

5.5. Головам методичних комісій до 15.06.2017 р. представити звіти з роботи за минулий навчальний рік і до 15.09.2017 р. проаналізувати результати практично-орієнтованих екзаменів. Навчально-методичному відділу проаналізувати звіти голів методичних комісій і представити результати на засідання ЦМР.

6. Відділу практики:

6.1. Спільно з навчальним відділом проаналізувати відповідність форм навчальної документації з виробничої практики до вимог МОН та МОЗ України.

6.2. Провести організаційну роботу з підготовки до практики студентів ДНМУ. Вивчити можливості лікувально-профілактичних та фармацевтичних закладів, з урахуванням проведеної реформи охорони здоровя, провести атестацію без практики і заключити договори.

Термін виконання - до 01.04.2017 р. і доповісти на ректораті в травні 2017 року.

6.3. До 01.10.2017 р. на підставі проведеного випускаючими кафедрами аналізу результатів практичної частини державної атестації, здійснити корекцію навчальних програм практики.

7. Деканам факультетів:

7.1. У березні-квітні поточного навчального року організувати проведення тестової контрольної перевірки рівня знать і вмінь студентів 3, 6 курсів, лікарів-інтернів і проаналізувати їх готовність до державних ліцензійних  іспитів «Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3».

7.2. Забезпечити необхідну підготовку до проведення практично-орієнтованого державного випускного іспиту в червні поточного навчального року.

7.3. Проводити моніторинг освоєння практичних навичок студентами на клінічних кафедрах факультету. Заслухати його висновки на засідання Ради факультету в травні 2017 року.

7.4. Забезпечити дійсний контроль щоденного виставлення викладачами навчальних кафедр в відомості старост груп оцінок, ідентичних таким в журналах обліку успішності студентів з дисципліни. Висновки контролю розглянути на засіданні Ради факультету в червні 2017 року.

7.5. Спільно з навчальним, навчально-методичним відділами та відділом управлянні освітою провести єдиний стандартизований підсумковий контроль на кафедрах медико-біологічного профілю з дисциплін: анатомія людини, нормальна фізіологія та хімія.

7.6. Здійснювати постійний моніторинг процесу ліквідації академічної заборгованості студентами.

7.7. Негайно інформувати першого проректора про виявлені випадки недотримання кафедрами графіку відпрацювань.

7.8. Постійно контролювати якість навчальної та навчально-методичної роботи на кафедрах університету.

7.9. Щомісячно представляти першому проректору інформацію про стан навчальної дисципліни та кількість пропущених занять студентами (інтернами, курсантами) факультету ( на основі матеріалів кафедр), а також наслідки особистого контролю при відвідуванні кафедр і результатів моніторингу успішності студентів (інтернів, курсантів). До 7 числа кожного місяця.

7.10. Організувати постійний контроль за ходом ліквідації академічної різниці відновленими та переведеними студентами.

7.11. Після завершення державних випускних екзаменів заслухати звіт голови ДЕК на засіданні Вченої ради факультету і розробити план реалізації зауважень голови ДЕК ( затвердити у вересні 2017 р.) Звіт про виконання плану реалізації зауважень голови ДЕК заслухати на засіданні Вченої ради факультету в березні 2018 р.

7.12. Організувати роботу навчально-виховної комісії факультету спільно зі студентським самоврядуванням факультету з підведення підсумків, передачі даних у стипендіальну комісію університету для призначення стипендій.

7.13. Постійно проводити індивідуальну роботу зі студентами, також організаційну та виховну роботу зі студентами факультету шляхом проведення курсових зібрань та старостатів.

8.1. В організації навчального процесу суворо дотримуватися положення документів, затверджених ректором ДНМУ і регламентуючих освітній процес в університеті. Забезпечити контроль за щоденною атестацією студентів.

8.2. У період з 10 по 20 травня 2017 року особисто проконтролювати стан навчальної документації, методичного та матеріального забезпечення навчального процесу на кафедрі. Висновки контролю представити у письмовому вигляді до 20 травня 2017 року деканам факультетів.

8.3.У процесі підготовки до ліцензованих тестових іспитів “Крок 1”, “Крок 2” та “Крок 3” забезпечити щоденне пророблення тестових завдань, представлених на сайті Центру тестування МЗ України.

8.4. Суворо дотримуватися графіку відпрацювань пропущених занять і ліквідації академічної заборгованості. Розробити за представленням деканатів графік ліквідації переведеними та відновленими студентами розходження в навчальних планах та контролювати хід його виконання.

8.5. Графік ліквідації академічної заборгованості має бути розміщений на сайті кафедри, переданий у навчальний відділ і деканати ( у перші два тижні кожного семестру).

8.6. Щомісячно подавати у відповідні деканати відомості про студентів, що мають заборгованості ( до 5 числа кожного місяця).

8.7. Скласти графік відпрацювання практичних навичок у центрі симуляційної медицини студентами 6 курсу в рамках підготовки до державних випускних іспитів.

8.8. Привести у відповідність з вимогами і представити необхідні робочі програми до навчально-методичного відділу.

Термін виконання — до 20.09.2017 р.

8.9. Розмістити на сайті кафедри інформацію про місцезнаходження кафедри, розміщення її клінічних баз, розклад занять, графік відпрацювань, графік консультацій, методичних вказівок для студентів за всіма темами всіх дисциплін, що вивчаються на кафедрі, перелік рекомендованих до засвоєння студентами практичних навичок і теоретичних питань, критерії оцінки, посилання на рекомендовану літературу.

Термін виконання — до 01.09.2017 р.

8.10. З метою організації проведення комп'ютерного тестового контролю знань студентів і лікарів-інтернів скласти набори/варіанти тестових завдань до ПМК і надати їх в навчально-методичний відділ.

Термін виконання — до 15.05.2017 р.

8.11. Активізувати роботу з укомплектування кафедр штатними співробітниками.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора, професора П. Г. Кондратенко.

Ректор, чел-кор. НАМН

України, професор                                                                  Ю. В. Думанський

Секретар, доцент                                                                     О. В. Богатирьова

 

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…