Рішення Вченої ради від 27 лютого 2018 року

Рішення

Вченої ради Донецького національного медичного університету з питання «Про підсумки науково-дослідної роботи колективу університету в 2017 р. та перспективи розвитку всіх напрямків цієї діяльності»

27 лютого 2018 року.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи ДНМУ «Про підсумки науково-дослідної роботи колективу університету в 2017 р. та перспективи розвитку всіх напрямів цієї діяльності», Вчена рада університету зазначає, що в цілому запланований обсяг науково-дослідної роботи на 2017 рік виконано.

Організація наукової діяльності була спрямована на підвищення рівня медичної науки для оптимізації профілактики, діагностики та лікування поширених захворювань, збереження і зміцнення здоров'я нації. У 2017 році в Донецькому національному медичному університеті за рахунок коштів загального фонду Держбюджету виконувались 3 прикладні НДР.

На 2018 рік у нашому університеті заплановано виконання 3  НДР за ініціативною тематикою, що будуть спрямовані на виконання пріоритетних для сфери охорони здоров'я наукових досліджень.

У процесі аналізу підсумків НДР виявлені наступні проблеми: обмежене фінансування; нераціональне використання кадрових і технологічних ресурсів; низька економічна ефективність результатів НДР.

У 2017 році Університетом було отримано 8 патентів на винаходи, опубліковано 13 монографій, які видано в Україні. У загальній кількості опубліковано 322 журнальні статті, з них 293 статті видано в Україні, 7 статей опубліковано в країнах СНД і 33 статті – за кордоном. Також було надруковано 155 статей у збірниках наукових праць, з них – 145 – в Україні, 10 - за кордоном. Співробітниками Університету було зроблено 206 доповідей на конференціях: 189 – в Україні, 2 – у країнах СНД, 15 – за кордоном.

У теперішній час в нашому університеті видаються 7 журналів. 1. Український журнал хірургії. Головний редактор – професор П. Г. Кондратенко.

2. Травма. Головний редактор – професор В. Г. Климовицький.

3. Дерматовенерології та косметології ім. М. О.Торсуєва. Головний редактор – професор Р.Ф.Айзятулов.

4Вісник клубу панкреатологів. Головний редактор – професор Губергріц Н.Б., засновники – Донецький національний медичний університет і Український Клуб панкреатологів.

5. Архів офтальмології України. Головний редактор – професор С.О.Риков, засновники – Донецький національний медичний університет та Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика.

6. "Здоровье ребенка". Головний редактор – професор О.Є.Абатуров, засновники – "Видавничій Дім Заславський" та Донецький національний медичний університет.

7. Міжнародний неврологічний журнал. Головний редактор професор С.К.Євтушенко, засновники – Донецький національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти та гр. України О.Ю.Заславський.

У 2017 році на засіданнях спеціалізованих вчених рад відбулися захисти 1 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук і 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, серед яких співробітниками Університету було захищено 5 дисертаційних робіт.

У 2017 році співробітниками Університету було захищено 3 докторські дисертації та 8 кандидатських дисертацій.

25-26 травня 2017 року в Університеті відбулася Всеукраїнська конференція за участю міжнародних спеціалістів “Святогірські
дерматовенерологічні дні: Новітні методи діагностики і лікування в
дерматовенерології та косметології

10-11травня2017 року у ДНМУ вдбувся79-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя». На конгресі доповідали 120 студентів та молодих вчених, серед яких 20 доповідачів із інших вишів та країн. Доповідачів було нагороджено 33 дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню.На конгресі було проведено загальносекційний конкурс, дипломанти якого презентували свої науково-дослідні роботи на пленарному засіданні та отримали Дипломи за І, ІІ, ІІІ місця конкурсу «Найкращий молодий вчений ДНМУ 2017», а також грошові премії від університету.

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати рівень науково-дослідної роботи в університеті у 2017 році задовільним.

2. ПРОРЕКТОРУ З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ:

2.1. Забезпечити участь усіх кафедр університету у виконанні науково-дослідних робіт (НДР), в тому числі міжкафедральних та міжвузівських.

Термін виконання - протягом року.

2.2. Використовувати в повному обсязі програмно-цільове фінансування ініціативних планових науково-дослідних робіт.

Термін виконання - протягом року.

115%; text-indent: 1.25cm; margin-top: 0.42cm; margin-bottom: 0cm;">2.3. Контролювати виконання локального нормативного документа «Положення про порядок ведення первинної документації наукових досліджень».

Термін виконання - постійно.

2.4. Забезпечити об'єктивний відбір студентських наукових робіт для участі у всеукраїнських (міжнародних) конкурсах.

Термін виконання - протягом року.

2.5. Забезпечити відкритий доступ до авторефератів дисертацій, які прийняті до офіційного захисту в спеціалізовану вчену раду університету.

Термін виконання - протягом року.

2.6. Заохочувати участь співробітників університету в міжнародних наукових асоціаціях і форумах.

Термін виконання - протягом року.

2.7. Продовжити перевірку монографій, дисертаційних робіт, статей, тез програмою «Антиплагіат».

Термін виконання - постійно.

2.8. Активізувати публікації статей в журналах, які входять до баз Scopus та WebofScience, а також інших наукометричних баз.

Термін виконання - постійно.

3. ПРОРЕКТОРУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ РОБОТИ:

3.1. Продовжити роботу з розширення матеріально-технічної, наукової та лабораторної баз університету.

Термін виконання - постійно.

3.2. Забезпечити популяризацію та маркетинг власних наукових досягнень і результатів.

Термін виконання - постійно.

4. ЗАВІДУВАЧАМ КАФЕДРАМИ:

4.1. Сприяти міжнародним науковим зв'язкам і міжнародним науковим проектам.

Термін виконання - постійно.

4.2. Сприяти співробітництву з науковими установами, лікувально-профілактичними закладами, іншими вищими навчальними закладами.

Термін виконання - постійно.

4.3. Максимально використовувати залучення на роботу власних випускників.

Термін виконання – протягом 2018 р.

4.4. Брати активну участь у виконанні ініціативних НДР, забезпечити максимальне залучення співробітників кафедр, студентів та працівників практичної охорони здоров'я.

Термін виконання - постійно.

Голова Вченої ради

чл.-кор. НАМН України, професор Ю. В. Думанський

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…