Лікувальна роботаНормативно – правова база лікувальної роботи клінічних кафедр

 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про вищу освіту»;
 • Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text

 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (статті 33, 35-2, 35-3, 35-4, зміни внесені 03.07.2020 Законом України №749-ІX);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

 • Постанова КМУ від 11.09.2013 №679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно з різних бюджетів»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-2013-%D0%BF
 • Постанова КМУ від 2.03.2016 №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF#Text

 • Розпорядження КМУ від 30.11.2016 №1113-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80#Text

 • «Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я», затверджене Наказом МОЗ України від 05.06.1997 року №174 (зі змінами та доповненнями, внесеними Наказом МОЗ від 09.09.2013 №792); https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0245-97
 • «Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів», затверджена Наказом Міністерства освіти України від 02.04.1993 року №90 (зі змінами);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0181-93#Text

 • Постанова КМУ від 28.12.2020 №1337 «Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1337-2020-%D0%BF#Text

 • Постанова КМУ від 02.03.2016 №285 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF#Text

 • Постанова КМУ від 25.04.2018 №411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF#Text

 • Постанова КМУ від 14.07.2021 №725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0%BF#Text

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 №446 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 №293/332264) «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2013 № 249 «Про затвердження Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу»;

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0249282-13#Text

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 р. за №1209/11489 (із змінами та доповненнями);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1209-05#Text

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.06.2006 № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» (із змінами та доповненнями);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-06#Text

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.12.2020 №2837 «Про внесення змін до форми первинної облікової документації №003-6/о та Інструкції щодо її заповнення»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0181-21#Text

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.02.2021 №253 «Про затвердження форми погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0391-21#Text

 • Збірник нормативних документів «Стоматологія» за грифом Міністерства охорони здоров’я України, 2008 р., 552 с;
 • Статут ДНМУ;
 • Колективний договір між трудовим колективом і адміністрацією ДНМУ;
 • Положення про лікувальну роботу клінічних кафедр Донецького національного медичного університету (затверджено рішенням Вченої ради ДНМУ 29.04.2021, протокол №9, введено в дію наказо ректора від 05.05.2021 №157).

Заклади охорони здоров’я Донецької області та м. Кропивницького, в яких розміщуються клінічні кафедри ДНМУ

ЗОЗ. в яких розміщуються клінічні кафедри ДНМУ
Call Now Button