Навчальний план підготовки фахівців 2021-2023 року вступу. Рівень вищої освіти: другий (магістерський). Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування. Спеціальність: 281 Публічне управліття та адміністрування. Освітня програма: Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я. Орієнтація освітньої програми: освітньо-професійна. Форма навчання: заочна. Термін навчання (обсяг ЄКТС): 1,5 року (90 кредитів). На основі: ОС ба кала ра ОС магістра ОКР спеціаліста. Ступінь вищої освіти: магістр. Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування

Робочий навчальний план підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» для студентів медичних факультетів (нормативний термін навчання – 6 років), які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «лікувальна справа» та «сестринська справа» у Донецькому національному медичному університеті (Форми навчання очна Строк навчання 6 років Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Робочий навчальний план підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Фармація» (нормативний термін навчання – 5 років) у Донецькому національному медичному університеті (Форми навчання очна Строк навчання 5 років Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Робочий навчальний план підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» заочної форми навчання для студентів фармацевтичного факультету (нормативний термін навчання – 4,5 роки) у Донецькому національному медичному університеті (Форми навчання очна Строк навчання 4,5 роки Рік прийому 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Call Now Button