Educational and methodical department

Основна мета діяльності відділу – забезпечення інтенсифікації підготовки та покращання методичного забезпечення освітнього процесу в університеті. Стратегічним завданням є удосконалення організації процесу підготовки фахівців відповідно до вимог державних стандартів освіти.

Відділ здійснює функції:

  • Вивчення, узагальнення, аналіз стану навчально-методичної роботи в ДНМУ, розробка напрямів її вдосконалення;
  • Впровадження в освітній процес нових та вдосконалених діючих освітньо-професійних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм з дисциплін (силабусів);
  • Впровадження в освітній процес нових та вдосконалених діючих нормативно-методичних матеріалів, що регламентують організацію та управління освітнім процесом в університеті, а також контроль за їх виконанням;
  • Сприяння впровадженню в освітній процес сучасних методик і технологій навчання, а також кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду;
  • Впровадження в освітній процес нових та вдосконалених діючих методик/інструментів та критеріїв оцінювання знань (поточний, етапний та підсумковий контроль, державні випускні екзамени тощо) та умінь студентів, лікарів-інтернів, слухачів, а також контроль за їх використанням й ефективністю.
  • Забезпечення підрозділів/кафедр університету навчально-методичними матеріалами, навчальною і навчально-методичною літературою, навчальним обладнанням, необхідними для якісного впровадження освітнього процесу;
  • Сприяння підвищенню кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів університету.

В.о. начальника відділу – к.мед.н, доцент Заболотна І.І.

Call Now Button