Educational and methodical department

Основна мета діяльності відділу – забезпечення інтенсифікації підготовки та покращання методичного забезпечення освітнього процесу в університеті. Стратегічним завданням є удосконалення організації процесу підготовки фахівців відповідно до вимог державних стандартів освіти.

Відділ здійснює функції:

– Вивчення, узагальнення, аналіз стану навчально-методичної роботи в ДНМУ, розробка напрямів її вдосконалення;

– Впровадження в освітній процес нових та вдосконалених діючих освітньо-професійних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм з дисциплін (силабусів);

– Впровадження в освітній процес нових та вдосконалених діючих нормативно-методичних матеріалів, що регламентують організацію та управління освітнім процесом в університеті, а також контроль за їх виконанням;

– Сприяння впровадженню в освітній процес сучасних методик і технологій навчання, а також кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду;

– Впровадження в освітній процес нових та вдосконалених діючих методик/інструментів та критеріїв оцінювання знань (поточний, етапний та підсумковий контроль, державні випускні екзамени тощо) та умінь студентів, лікарів-інтернів, слухачів, а також контроль за їх використанням й ефективністю.

– Забезпечення підрозділів/кафедр університету навчально-методичними матеріалами, навчальною і навчально-методичною літературою, навчальним обладнанням, необхідними для якісного впровадження освітнього процесу;

– Сприяння підвищенню кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів університету.

В.о. начальника відділу – к.мед.н, доцент Заболотна І.І.

Методист (м. Кропивницький) – Кравченко Н.М.

Методист (м. Краматорськ) – Шундель Т.О.

Call Now Button