Навчальний план підготовки фахівців 2021-2023 року вступу. Рівень вищої освіти: другий (магістерський). Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування. Спеціальність: 281 Публічне управліття та адміністрування. Освітня програма: Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я. Орієнтація освітньої програми: освітньо-професійна. Форма навчання: заочна. Термін навчання (обсяг ЄКТС): 1,5 року (90 кредитів). На основі: ОС ба кала ра ОС магістра ОКР спеціаліста. Ступінь вищої освіти: магістр. Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування

doc114
Call Now Button