ПРОЕКТ. Положення про Конференцію трудового колективу

ПРОЄКТ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

ПРИЙНЯТО:

Конференцією трудового

колективу Донецького

національного медичного

університету

від «         »                         2019 р.

Протокол № ____

 

Дане положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Донецького національного медичного університету (ДНМУ) і є нормативним актом внутрішньої дії, який регламентує порядок скликання і роботи Конференції трудового колективу (далі також – Конференція) Донецького національного медичного університету (далі – Університет).

 

 1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є Конференція трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Університеті.
 2. Конференція трудового колективу Університету має наступні повноваження:
 • за поданням Вченої ради Університету погоджує Статут Університету чи зміни (доповнення) до нього;
 • щороку заслуховує звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;
 • затверджує колективний договір та зміни (доповнення) до нього;
 • обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
 • розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку;
 • затверджує положення про Конференцію трудового колективу та зміни до нього;
 • розглядає інші питання діяльності Університету.
 1. Конференцію не рідше одного разу на рік скликає ректор, який відповідним наказом визначає строки її проведення.
 2. Згідно зі Статутом Університету, позачергове засідання Конференції може бути скликано:
 • за рішенням ректорату;
 • на вимогу Наглядової ради;
 • на вимогу членів Вченої ради (не менше 50 % + 1 голос присутніх на її засіданні);
 • на вимогу профспілкового комітету;
 • на вимогу не менш 30 % обраних делегатів конференції трудового колективу;
 • на вимогу не менше третини усіх штатних працівників університету та не менше третини студентів.

 

 

 1. Організацію і проведення Конференції здійснює профспілковий комітет та керівництво Університету шляхом створення організаційного комітету у кількості не більше 7 осіб.
 2. На Конференції повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету. Загальна кількість делегатів Конференції, чисельність делегатів від кожного структурного підрозділу Університету та чисельність делегатів з числа осіб, які навчаються в Університеті, визначається таким чином: не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які працюють в Університеті на постійній основі, не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, не більше 10 відсотків – представники адміністративно-управлінського, інженерно-технічного, навчально-виробничого та допоміжного персоналу.
 3. Делегати на Конференцію обираються на загальних зборах трудових колективів структурних підрозділів Університету за участю не менш як 2/3 штатних працівників підрозділу шляхом прямого таємного голосування.
 4. Структурними підрозділами Університету, на зборах яких обираються делегати на Конференцію трудового колективу Університету, є:

 

 1. Медичний факультет № 1
 2. Медичний факультет № 2
 3. Медичний факультет № 3
 4. Міжнародний медичний факультет
 5. Стоматологічний факультет
 6. Фармацевтичний факультет
 7. Факультет інтернатури та післядипломної освіти
 8. Відокремлений структурний підрозділ – Лиманський медичний коледж
 9. Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії
 10. Відділи та служби Університету відповідно до штатного розпису (у форматі спільних їх зборів).
 11. Представництво на Конференції трудового колективу працівників Університету визначається за квотою: 1 делегат від 5 науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників з представництвом від кожної з кафедр факультетів та наукових інститутів, 1 делегат від 50 працівників інших категорій.

Квота наукових, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників розподіляється між факультетами та науковими інститутами пропорційно до кількості цих категорій працівників, які працюють на постійній основі відповідно до штатного розпису, та затверджується на спільному засіданні ректорату і профкому співробітників ДНМУ за поданням відділів кадрів Університету та коледжу.

Квота інших працівників розподіляється між підрозділами університету пропорційно до кількості цих категорій працівників, які працюють на постійній основі відповідно до штатного розпису, та затверджується на спільному засіданні ректорату і профкому за поданням відділів кадрів Університету та коледжу.

Представники на Конференцію від осіб, які навчаються в Університеті, обираються в межах визначеної квоти органами студентського самоврядування відповідно до чинного положення про нього.

 1. Органом громадського самоврядування факультету є збори (конференція) трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються на факультеті. В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити науково-педагогічні працівники факультету, не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті, не більше 10 відсотків – представники адміністративно-управлінського, інженерно-технічного, навчально-виробничого та допоміжного персоналу. Делегати на збори трудового колективу факультету обираються на загальних зборах трудових колективів кафедр факультету та на конференції студентів факультету шляхом прямого таємного голосування.
 2. Збори трудового колективу факультету скликаються не рідше одного разу на рік і вважаються правочинними, якщо в них бере участь не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.
 3. Збори трудового колективу факультету скликає декан, який відповідним рішенням визначає строки їх проведення. Збори можуть скликатися також на вимогу Вченої ради факультету, оформлену відповідними рішеннями, а також за ініціативою не менше третини працівників факультету та не менше третини студентів факультету.
 4. Збори трудового колективу факультету:
 • дають оцінку діяльності декана факультету;
 • затверджують річний звіт про діяльність факультету;
 • вносять обґрунтовані пропозиції ректору про відкликання з посади декана факультету;
 • обирають виборних представників до Вченої ради факультету;
 • обирають делегатів на Конференцію трудового колективу Університету (у форматі загальних зборів, див. п. 7);
 • обирають виборних представників до Вченої ради Університету;
 • вирішують інші питання діяльності факультету.

Рішення зборів трудового колективу факультету приймаються простою більшістю голосів присутніх. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на засіданні шляхом відкритого голосування також простою більшістю голосів присутніх, окрім випадків обрання виборних представників та делегатів, що вирішується виключно шляхом прямого таємного голосування.

 

 

 

 1. При обранні делегатів Конференції трудового колективу Університету в разі, якщо кількість претендентів, які увійшли в список для голосування, перевищує установлені норми представництва, обраними делегатами є ті претенденти, які набрали більшу кількість голосів, але не менше 50 відсотків голосів членів трудового колективу, присутніх на зборах. У разі, якщо на виборах декілька претендентів в делегати Конференції набрали рівну кількість голосів, а із них проходять відповідно до норми представництва не всі, то проводиться повторне голосування по виборах із даних претендентів.
 2. Строк повноважень делегатів Конференції становить 2 (два) роки.

 

 1. Повноваження делегатів Конференції підтверджуються посвідченням за підписом голови профспілкового комітету.
 2. Делегати Конференції можуть бути відкликані за рішенням зборів трудових колективів структурних підрозділів Університету, які їх обирали, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75 відсотків від статутного складу зборів.

 

Заміна делегатів у разі вибуття, через відкликання, на підставі письмової заяви делегата або у зв’язку з неможливістю виконувати свої обов’язки за станом здоров’я здійснюється зборами трудового колективу відповідного структурного підрозділу. Повноваження новообраних делегатів підтверджуються мандатною комісією на черговій Конференції.

Повноваження делегатів припиняються одночасно з припиненням повноважень Конференції.

 1. У період між Конференціями оперативне вирішення організаційних питань щодо підготовки проведення Конференції та ведення діловодства здійснюють голова Конференції трудового колективу та її секретар.

 

Голова Конференції:

 • обирається простою більшістю голосів делегатів на першому засідання Конференції на строк їх повноважень відкритим голосуванням;
 • керує роботою організаційного комітету та робочих груп (у разі їх створення) при підготовці до чергової Конференції;
 • веде Конференцію.

Секретар Конференції:

 • обирається простою більшістю голосів делегатів на першому засідання Конференції на строк їх повноважень відкритим голосуванням;
 • відповідає за належну підготовку та оформлення всіх документів роботи Конференції, в т.ч. протоколів та рішень, а також їх зберігання в установленому порядку.

 

 1. Робочими органами Конференції при її проведенні є:
 • секретаріат;
 • лічильна комісія;
 • мандатна комісія;
 • комісія з підготовки проєкту рішення Конференції.

 

Робочі органи Конференції обираються безпосередньо на першому засіданні та є діючими на весь період повноважень делегатів Конференції. Порядок обрання, повноваження та форма голосування при виборах робочих органів визначаються Конференцією.

 

У разі вибуття представника робочих органів його заміна здійснюється на черговому засіданні Конференції. При підготовці окремих питань, які виносяться на розгляд Конференції трудового колективу, можуть формуватися робочі групи, склад яких затверджується спільним рішенням ректорату та профспілкового комітету.

 1. На Конференції трудового колективу мають бути присутні лише обрані делегати. Для обговорення та вирішення окремих питань порядку денного Конференції трудового колективу організаційним комітетом можуть бути запрошені інші особи, які не є делегатами та не мають права голосувати при прийнятті рішень. Присутність на конференції сторонніх осіб, які не є обраними делегатами, представників преси, телебачення, інтернетвидань, громадських організацій і т.і. можливо за умови попередньої їх реєстрації в організаційному комітеті не пізніше, як за 7 (сім) днів до дати проведення Конференції. Остаточну згоду на присутність цих осіб дає Конференція трудового колективу на початку своєї роботи шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

 

 1. Конференція трудового колективу Університету вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 делегатів.

Рішення про відкликання ректора Університету з посади вважається прийнятим, якщо  за нього проголосувало не менше 2/3 делегатів, які беруть участь у засіданні Конференції. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів делегатів (50 % + 1 голос), які беруть участь у засіданні.

 

Усі процедурні питання затверджуються шляхом відкритого або таємного голосування (згідно з рішенням Конференції) безпосередньо на засіданні.

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається Конференцією і затверджується шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів.

 

 

 1. Не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до початку роботи Конференції, на вебсайті Університету розміщується оголошення про час її проведення та порядок денний.
 2. Загальний контроль за виконанням рішень Конференції трудового колективу Університету покладається на ректорат Університету та профспілковий комітет.
 3. Рішення Конференції оформляються протоколом, який підписується головою конференції та секретарем. Текст протоколу складається із вступної, мотивувальної та постановчої частин.

 

Вступна частина протоколу вміщує:

 

кількість обраних делегатів та присутніх з них (кворум); прізвища, ініціали та посади запрошених осіб; прізвища; ініціали голови та секретаря конференції; порядок денний.

 

Мотивувальна частина протоколу складається з розділів, які відповідають порядку денному з їх мотивуванням.

Постановляюча частина протоколу містить основний постановчий висновок рішення.

Розділи нумеруються і розташовуються за схемою:

 

Слухали – Виступили – Голосували – Постановили. Якщо постановою Конференції затверджується відповідний документ, то він додається до протоколу.

 

Протокол Конференції повинен мати номер, який є порядковим номером засідання. Нумерація протоколів ведеться в рамках повноважень Конференції, їх кількість повинна співпадати з кількістю скликань Конференції. Сформований у двох екземплярах та підписаний протокол завіряється печаткою Університету та зберігається у голови Конференції протягом трьох років, після чого перший екземпляр передається в архів Університету.

 

 

 

Прийнято на Конференції трудового колективу, протокол № ___від _                        2019 р.

 

Голова Конференції                                                              ___________

Секретар                                                                                              ___________

Call Now Button